ولسوال غوریان هرات مسوولین رادیو ندای صبح این ولسوالی را تهدید کرده اگر در پالیسی نشراتی خود تغیراتی نیاورند این رادیو مسدود خواهد شد. مدیر مسوول این رادیو میگوید نشرات آنها مطابق به قانون اساسی نشر می شود و هیچ مشکلی ندارد. در عین حال ولسوال غوریان میگوید آنها قصد مسدود کردن رادیو را ندارند و تنها به مسوولین آن گفته اند در نشرات یک برنامه تغیراتی را به وجود بیاورند.

اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان با نشر یک اعلامیه خبری از تهدید مسوولین رادیو ندای صبح در ولسوالی غوریان هرات اظهار نگرانی کرده اند. در این اعلامیه آمده است که ولسوال و و شماری از علما تهدید کردند در صورتیکه در نشرات این رادیو تغیراتی به وجود نیاید رادیو را مسدود خواهند کرد.

 جاوید عزیزی مدیر مسؤول این رادیو می گوید: روز یکشنبه یکی از همکارانش به دفتر ولسوال احضار شد و در حالی که جمعی از ملا های ولسوالی نیز حضور داشتند، ولسوال به تهدید او  پرداخته و گفته است که نشرات رادیوی ندای صبح را متوقف خواهد کرد.

به گفتۀ مسؤولان رادیو ندای صبح، غیر اسلامی خواندن برخی از برنامه های این رادیو از سوی ملا ها، عامل اصلی این تهدیدات است.به گفتۀ عزیزی این برنامه ها عمدتا برنامه های تفریحی استند.

 در عین حال حاجی داوود شاه نورزایی، ولسوال غوریان، می گوید که وی بنا به درخواست، شماری از علما، مسؤولان رادیو ندای صبح را فراخوانده، و نظریات علما را به آنها انتقال داده است.نورزایی اضافه می کند: ” ما به هیچ صورت آنها را(مسؤولین رادیو ندای صبح) تهدید نکرده ایم.”

محمد فهیم دشتی، رییس اجرایی اتحادیه ملی ژورنالیستان میگوید هر کسی به میل خود نمی تواند، نشرات یک رسانه را متوقف کرده یا تهدید به توقف نشرات آن بکند.”طی سال جاری این نخستین بار است که یک رادیو از سوی یکی از ولسوالان در هرات تهدید به توقف نشراتی می شود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb