نبود امنیت درولایت بادغیس یکی ازچالش های اساسی مسئولان وباشنده های این ولایت محسوب می شود که همواره، آنان را نگران ساخته است. رییس اطلاعات وفرهنگ ولایت بادغیس با تایید این موضوع میگوید که این مسئله باعث شده؛ تا اکثریت آبده های تاریخی که درساحات دورافتاده این ولایت وجود دارد، بازسازی ویا بررسی درست نشود.

 

بادغیس ازجمله ولایت هایست که همواره محروم ودورافتاده بوده وتوجه آنچنانی؛ به گفته مقامات محلی بادغیس، درآن ازسوی دولت مرکزی صورت نگرفته است.

 بدین اساس بنا به گفته رییس اطلاعات وفرهنگ ولایت بادغیس، همواره آنان به وزارت پیشنهادهای برای بازسازی مجدد آبده های تاریخی این ولایت داشتند؛ اما نبود امنیت، یکی ازچالش های عمده فراه روی مسئولان مرکزی بوده که باعث شده؛ تا درآینده این آثارشامل بازسازی نشوند که ازآن جمله دوآبده بسیارمهم یکی قلعه نریمان ودیگری زیارت لنگرشریف می باشد.

درهمین حال، ولایت بادغیس درکل دارای ۳۶ آبده تاریخی راجسترشده وشماری هم ناراجسترشده دارد واین که چرا تا حال این تعداد ثبت نشده است.

 به گفته مسئولان دولتی، امنیت درآن مناطق تامین نبوده وکسی جرئت رفتن درآن ساحات را نداشته؛ ازهمین روکارشناسان بدین باوراند که باید دولت دراین راستا پلان های را داشته باشد وامنیت را تامین نماید؛ تا این ابده ها که میراث های فرهنگی ولایت بادغیس را تشکلیل می دهند بازسازی شوند و برای نسل های بعدی آن باقی بمانند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb