فقر و تنگ دستی در افغانستان گریبانگیر بسیاری از فامیل های نیازمند در کشور می باشد. بیکاری و نا امنی از عمده ترین مسایل به وجود آورنده فقر اقتصادی محسوب می شود.  هستند بسیاری از فامیل ها که حتی در ماه مبارک رمضان که ماه کمک به نیازمندان نیز به شمار می رود با شکم گرسنه روزه می گیرند. زیاده نود ساله از جمله خانم های است که با مشکلات زیاد زندگی می کند.

این زن ۹۰ سال عمر دارد و آنگونه که خودش می گوید در جریان این ۹ دهه از عمرش با مشکلات زیادی زندگی خود را سپری کرده است.

او میگوید زمانیکه شوهرش زنده بوده از زندگی بهتری برخورددار بود.زیاده نود ساله که مدتی را در ایران زندگی کرده میگوید پس از آنکه از آن کشور رد مرز شده است مشکلات زیادی را متقبل شد. او همرای دو نواسه خود در کمپ فرقه هرات زندگی می کند.

این خانم نود ساله میگوید تمام فامیلش در ایران بسر می برند. او ادامه زندگی را بر خود دشوار می خواند. به گفته او در چند روز ماه رمضان با مشکلات زیادی روبرو شده است از سحری نکردن تا چشم به راه لقمه نانی از سوی مردم.

تنها زیاده نود ساله نیست که این مشکلات را متقبل می شود بسیاری از خانواده های بی بضاعت هستند که اولاد خورد سن دارند و با مشکلات زیادی زندگی می کنند.

 اگر چه ماه مبارک رمضان ماه کمک به نیازمندان نیز محسوب می شود اما بسیاری از خانواده های نیازمند از سرمایه داران شکوه این را دارند که برایشان کمکی صورت نمی گیرد. با افزایش نا امنی ها و بیکاری ها روز به روز تعداد خانواده های فقیر و نیازمند افزایش پیدا می کند.

شماری از علما دین می گوید که ثروتمندان واغنیا وکسانی که توانایی دارند با استفاده از ماه پربرکت رمضان با همچون خانواده فقیرونیازمند کمک وهمکاری نمایند واز سوی هم آگاهان می گوید که بایستی دولت برنامه ای را درجهت شناسایی خانواده نیازمند داشته باشند تا ازآن طریق آنها را کمک وهمکاری نماید.

https://www.facebook.com/heratpaperfb