بین سی تا چهل درصد آبده های تاریخی هرات در معرض فروپاشی قرار دارند، مسوولان  اداره اطلاعات و فرهنگ هرات میگویند این اداره در تلاش است تا بنا های که از دید این ریاست در اولویت قرار دارند بازسازی شوند.

بی توجهی دولت به تخصیص بودجه برای بازسازی آبده ها و ساحات تاریخی هرات باعث شده تا امروز بین ۳۰ تا چهل در سد این آبداه ها در معرض فروپاشی قرار گیرند.

یکی از آبده های مهم هرات ،مناره های مصلا میباشند که در جمله آبده های قرار گرفتند که در معرض خطر قرار دارند.رییس اداره اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید که یونسکو میخواهد تا این مناره های را با استفاده از بودجه های بزرگ بازسازی نماید.

طوریکه رییس اداره اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید بین ۳۰ تا ۴۰ درسد آبده های تاریخی هرات در معرض فروپاشی قرار دارند، که این آمار را باید تکان دهنده دانست.

آبده ها و ساحاتی که در معرض خطر قرار دارند شامل حوض های تاریخی، زیارت ها ف مناره ها و دیگر آبده ها میباشد که نگرانی فرهنگیان هرات را همواره به همراه داشته است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb