کار بازسازی بام های مسجد جامع بزرگ هرات امروز (سه شنبه ) رسمن آغاز گردید. رییسان اداره های اطلاعات و فرهنگ و اتاق تجارت و صنایع هرات امروز در یک نشست خبری هزینه این پروژه را ۲۵ میلیون افغانی محاسبه نمودند که این پول از کمک های بازرگانان هراتی فراهم شده است.

فرهنگ بزرگ و خلاقیت بی نظیر هراتیان نگذاشت تا میراث تمدنی شان نابود شود. شاید برای نخستین بار در کشور است که بازرگانان هراتی برای بازسازی بزرگترین معبد جهان اسلام انجمنی را تاسیس میکنند تا با پرداخت پول های شان از فروپاشی آن جلوگیری نمایند.

انجمن خدمت گذاران مسجد جامع هرات با پرداخت ۲۵ میلیون افغانی کار سنگ فرش ۱۶ هزار متر بام های مسجد جامع را آغاز نمود، در همین حال آریا رووفیان رییس اطلاعات و فرهنگ هرات با ستایش از بازرگانان میگوید که با اتمام این پروژه مسجد جامع هرات برای مدت چهار صد سال از تهدید های طبیعی در امان خواد مند.

بام های مسجد جامع هرات از ده سال به این سو در وضعیت بدی بسر میبرد،چنانچه چند سال قبل بام های مسجد جامع را برای مصوونیت بیشر ایزوگام نمودند، اما این مسئله باعث آسیب پذیری بیشتر مسجد جامع گردید چون مجراهای تنفسی مسدود گردید و رطوبت ها وارد ستون و در کل ساختمان این بنا بزرگ شد و از جانب دیگر ایزوگام بام های مسجد جامع هیچ همخوانی با معماری اسلامی ندارد از این رو انجمن خدمت گذاران مسجد جامع برای کمک به معبد بزرگ تاسیس شد.

سعد خطیبی رییس انجمن خدمت گزاران مسجد جامع بزرگ هرات میگوید که در روند بازسای بام های مسجد جامع، انجمن خدمت گزاران تنها مسوولیت تهیه منابع مالی را دارد در حالیکه  مسوولیت تخنیکی آن به عهده ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات میباشد.

انجمن خدمت گذاران مسجد جامع هرات سال گذشته تاسیس گردید، اولویت اساسی این انجمن بازسازی مسجد جامع هرات می باشد که با هماهنگی ریاست اطلاعات و فرهنگ صورت میگیرد.

این انجمن همچنان توانست تا در قسمت احیای صنعت کاشی سازی که قدامت ۶۰۰ ساله در هرات دارد، گام های عملی را بردارد. کارکردهای فرهنگی این انجمن مورد ستایش مردم هرات قرار گرفته است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb