کار بازسازی بند پاشدان در هرات جریان داشته اما نگرانی از  احتمال مداخله کشور های همسایه در بازسازی این بند همچنان وجود دارد، سید وحید قتالی رییس شورای ولایتی هرات با بیان این مطلب میگوید که بند پاشدان یکی از پروژه های مهم در ولایت هرات میباشد.

بازسازی بند های آبی از اولویت های میباشد که باعث رونق اقتصادی افغانستان میشود،هر چند مقام های دولتی همواره از تلاش های دولت برای ساختن بند ها سخن میگویند اما تا اکنون بازسازی دو بند مهم در هرات تمام نشده است.

بند پاشدادن در ۳۰ کیلو متری شهر هرات موقعیت دارد و گفته میشود که با اتمام کار بازسازی آن اراضی زیادی آبیاری شوند.

سید وحید قتالی رییس شورای ولایتی هرات میگوید که قرار بود برخی از مقام های بلند پایه حکومت برای گذاشتن سنگ تهداب این بند به هرات سفر نمایند اما به دلایلی این کار صورت نگرفت، در هیمن حال آقای قتالی از ادامه کار این بند خبر میدهد.

از جانب دیگر آقای قتالی از احتمال تلاش دشمنان برای توقف کار این بند سخن میگوید، به گفته آقای قتالی امکان مداخله کشور های همسایه در کار این بند نیز وجود دارد.

 بند سلما  و بند پاشدان از جمله مهمترین بند ها در هرات محسوب میشوند، کارشناسان میگویند که با بازسازی این بند ها قسمتی از مشکلات هرات از ناحیه کمبود برق و آب رفع خواهد شد اما تا اکنون مشخص نمیباشد که کار بازسازی این دو بند دقیقن چه زمانی ختم خواهد شد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb