باز بودن قسمتی از سرک مناره ها به روی ترافیک انتقاد های فرهنگیان هرات را برانگیخته است، با آنکه ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات  همواره از اقدامات این اداره در مسدود کردن سرک مناره ها خبر داده است، اما تا اکنون قسمتی از این سرک باز بوده و عراده جات از کنار مناره کج عبور میکنند.

مسدود کردن سرک مناره ها به روی ترافیک به یک ماجرا تبدیل شده است، هرچند همواره گفته میشود که شرایط یونسکو در قسمت ثبت هرات در لیست میراث فرهنگی زمانی تحقق میابد که سرک مناره ها مسدود و از ساحات تاریخی به گونه معیاری نگهداری شود.

تناقض آشکار این است که عراده جات اجازه دارند تا از کنار مناره کج عبور نمایند در حالی که این مناره بسیار آسیب پذیر میباشد.

اما مسوولین در ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات خود نیز از این وضعیت گلایه دارند آنان میگویند که موجودیت تالار در روبروی مناره کج خود زمینه ساز این شده تا این محوطه به یک پارکینگ تبدیل شود.

طوری که به نظر میرسد ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات در قسمت رفع این مشکل هیچ برنامه یی ندارد چون مسوولین در این ریاست به جای اقدامات عملی منتظر این هستند تا مردم خود به این نتیجه برسند تا در آینده عراده جات شان را در این محوطه نیاورند، ممکن است چنین تساعل و انعطافی به قیمت نابودی این مناره بی انجامد.

این جاده تا اکنون چندین بار به روی ترافیک باز گردانده شده است، کارشناسان میگویند که دولت باید با اقدامات جدی نگذارد تا عراده جات به این محوطه وارد شوند، از سوی دیگر قرار گرفتن تالار در افزایش مشکلات نقش اساسی داشته است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb