داوود شاه صبا والی هرات می گوید که اداره ولایت از دو سال به این سو، در مورد احیای معبد چشتیه، با سفارت هندوستان گفتگو میکند. آقای صبا تاکید میکند که با بازسازی معبد چشتیه بر علاوه‌ای اینکه یک تحول فرهنگی را ایجاد مینماید می تواند تا پیامد های اقتصادی خوبی را نیز به همراه داشته باشد.

هرات جاذبه های توریستی زیادی داشته و در صورت توجه دولت و مردم، در سالهای آینده این شهر می تواند تا توجه جهانگردان را جذب نماید.

معبد چشتیه که در ولسوالی چشت هرات قرار دارد از جمله مکان های است که پیروان طریقت چشتیه در جهان در حسرت دیدن آن می باشند.

والی هرات میگوید که او در مورد بازسازی این معبد با سفارت هندوستان گفتگو کرده است آقای صبا تاکید دارد که بازسازی این معبد نه تنها یک تحول فرهنگی به وجود میاورد بلکه می تواند تا یک حرکت اقتصادی خوبی را نیر به وجود بیاورد.

هرچند والی هرات از تلاش ها برای جلب همکاری های کشور هندوستان در بازسازی این معبد سخن میگوید اما در صورت عدم همکاری کشور های خارجی، دولت افغانستان مکلف است تا در بازسازی این معبد بودجه مشخصی تخصیص نماید.

اکنون جاذبه های توریستی هرات را ساختن ساختمان های غیر معیاری و عدم توجه به آبده ها و ساحات تاریخی تهدید می کند.

کارشناسان بر این باور اند که در صورت توجه دولت هرات می تواند تا سالانه پذیرای صدها جهان گرد باشد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb