شش تن به اتهام قاچاق آثار تاریخی از سوی پرسونل ریاست امنیت ملی ولایت هرات  در سه عملیات جداگانه بازداشت شدند.

مسوولین ریاست امنیت ملی این ولایت می گویند : آثاری که از نزد این افراد بدست آمده قدامت تاریخی از ۲۰۰ تا هفتصد سال را دارا می باشد.

در خبرنامه ای که بدین منظور منتشر شده آمده است که سه تن از افراد بازداشت شده از قریه هندوان ولسوالی انجیل دستگیر و یک قطعه سنگ صندوقی تاریخی که قدامت هفتصد سال را دارد از داخل یک موتر تونس بدست آمد.

در این اعلامیه آمده است که  دو تن دیگر که یک قطعه سنگ تاریخی را سرقت قطعه قطعه کرده بودند و در حال انتقال آن توسط یک عراده سرچه بودند از سوی کارمندان ریاست امنیت ملی بازداشت شدند.

همچنان در این اعلامیه آمده است که یک تن دیگر از این قاچاقچیان زمانی که خانه مسکونیش مورد بازرسی قرار گرفت یک مقدار سنگ های با ارزش از آن بدست آمد.

همچنان یک میل سلاح ماشیندار، ۴۷ بمب دستی نیز از ساحه ولسوالی ادرسکن هرات از سوی نیروهای ریاست امنیت ملی کشف و ضبط شده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb