بر یک طفل خورد سال در ولسوالی اوبه هرات تجاوز جنسی صورت گرفت. سخنگوی والی هرات ضمن تایید این خبر میگوید که این کودک در پی این تجاوز توسط فاعل قضیه به قتل رسیده است.

فعالین حقوق اطفال همواره از تجاوز جنسی بر کودکان اظهار نگرانی کرده و از دولت خواسته اند تا با عاملین این گونه جرایم برخورد جدی نماید.

این بار نیز از ولسوالی اوبه خبر میرسد که یک کودک قربانی تجاوز جنسی شده است.

تجاوز جنسی بر کودکان نگرانی فعالین حقوق اطفال را به همراه داشته است، به گفته آنان دولت مکلف است تا با برخورد جدی با عاملین چنین قضایا، از افزایش این گونه موارد جلوگیری نماید.

https://www.facebook.com/heratpaperfb