مشاعره فرهنگی گل عناب در ولایت فراه دایر گردید. در این مشاعره شاعران، نویسنده گان و فرهنگیان ولایت فراه اشتراک ورزیده بودند. همچنان تمام شعرا و نویسنده گان فراه  از ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت فراه  خواستار گسترش این نوع مجالس ادبی و فرهنگی شدند.

گل عناب همه ساله در ولایت فراه برگزار میگردد. امسال هم مشاعره گل عناب در این ولایت برگزار شد.

 در این مشاعره تعداد زیادی از شاعران، نویسنده گان و فرهنگ دوستان ولایت فراه شرکت ورزیده بودند. و شاعران سروده غزل­های خود را با شور و و اشتیاق در این مشاعره زمزمه کردند.

در همین حال جوانان فراه از برگزاری این مشاعره اسقبال کرده میگوید: با برگزاری این نوعه مجالس ادبی و فرهنگی نه تنها باعث تشویق شاعران و نویسنده کشور خواهد شد بلکه  فرهنگ افغانها برای همیش جاویدان و پایه دار خواهد ماند.

بگفته ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت فراه هدف از برگزاری این مشاعره تشویق شاعران، نویسنده گان و فرهنگیان ولایت فراه به نویسنده گی شعر نویسی و فرهنگ دوستی افغانی  میباشد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb