۲۱ تن از سفرای کشور های اروپایی در کابل در سفری به هرات، از تعهد کشور های شان در قبال افغانستان بعد از سال ۲۰۱۴ یاد نموده و از دولت افغانستان نیز خواستند تا در مبارزه با فساد اداری اقدامات عملی را بردارد.

هدف از سفر ۲۱ تن از سفیران کشور های اروپایی روز یکشنبه به هرات به شمول نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان جویا شدن نظریات و دیدگاه های مردم هرات در مورد آینده افغانستان خوانده شده است.

داوود شاه صبا والی هرات می گوید که سفیران کشور های اروپایی به شمول سفیر ترکیه در کابل در نشستی که با فعالین نهاد های جامعه مدنی و احزاب سیاسی در هرات داشتند در مورد مسایل گوناگون از جمله انتخابات و دیگر مسایل مورد نظر صحبت نموده و نظریاا شلن را جویا گردیدند.

آقای ویگادس اوشخکس نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان در نشست خبری با والی هرات گفت که اتحادیه اروپا متعهد است تا به کمک هایش به افغانستان ادامه دهد او همچنان از دولت افغانستان خواست تا در قسمت مبارزه با فساد اداری اقدامات جدی را عملی نماید.

نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان در حالی از تعهد کشور های این اتحادیه در مورد کمک به افغانستان خبر میدهد که نگرانی ها از فرا رسیدن سال ۲۰۱۴ در میان مردم همچنان وجود دارد.

قابل ذکر است که این نخستین بار است که چنین هیت بلند رتبه یی به ولایت  هرات سفر مینمایند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb