شماری از باشندگان ولسوالی شیندند هرات در یک گرده همایی خواستار عقب نشینی سربازان پاکستانی از مناطق مرزی افغانستان شدند. این افراد تاکید کردند که اگر پاکستان قصد تجاوز به خاک افغانستان را پس از این داشته باشد آنها برای دفاع از کشورشان به مناطق مرزی خواهند رفت.

درگیری میان سربازان افغانستان و پاکستان از چند روز بدین سو در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار جریان دارد و تاکنون تلفاتی را بر هر دو طرف وارد کرده است.

 طی چند روز گذشته در گرده همایی که در نقاط مختلف کشور صورت گرفت پیشروی سربازان پاکستانی را محکوم کرده و حمایت خود را حفظ سرحدات اعلام کردند. شماری از باشندگان ولسوالی شیندند هرات در یک گرده همایی حمایت خود را از سربازان افغان اعلام کردند و از ادامه این روند به دولت پاکستان هشدار دادند.

در عین حال پرسونل پولیس امنی و پولیس سرحدی ولایت نیمروز عملکرد متجاوزانه قوای نظامی پاکستانی را درولسوالی گوشته ولایت ننکرهار شدیدآ محکوم نموده و آماده گی های شانرا بخاطر دفاع از مردم افغانستان به خصوص مردم ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار در مقابل متجاوزین  علام داشتند.

پرسونل پولیس قوماندانی امنیه و پولیس سرحدی ولایت نیمروز طی گردهمای مشترک امروز عملکرد متجاوزانه قوای نظامی کشور پاکستان را در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار شدیدآ محکوم نموده و غم شریکی شانرا با خانواده شهید محمد قاسم که اخیراً دردفاع ازوطن به درجه رفیع شهادت نایل گردیده ابراز نمودند.

چند روز پیش نیز شماری از دانشجویان دانشگاه هرات برای مدتی علیه این حرکت پاکستان در بیرون از دروازه دانشگاه هرات اعتراض جدی خود را اعلام داشتند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb