پنجاه درسد از ناهم‌سویان دولت در هرات به روند آشتی پیوستند. مسوولان در دارالانشاء برنامه صلح. می‌گویند که آنان می‌کوشند تا دیگر ناهم‌سویان را هم تشویق به پیوستن به این روند کنند. گفته می‌شود که بیش‌تر ناهم‌سویان از ولسوالی‌های پشتون زرغون، رباط سنگی و چشت بودند که به این روند پیوستند.

این ده تن به تازه‌گی دست از سلاح کشیده‌اند و جنگ‌ابزارهای خود را به زمین گذاشتند. این دومین گروه در سال روان است که به دولت می‌پیوندد. این گروه در ولسوالی چشت فعالیت‌های ضد دولتی داشته و از این پس هم‌سو با دولت کار خواهند کرد.

احمد یما امینی رییس دارالانشاء برنامه‌ی صلح ولایتی می‌گوید: امیدواریم تا با پیوستن این ده تن امنیت در ولسوالی چشت بهتر شود، به‌ویژه امنیت بند سلما!

به‌باور رییس دارالانشاء برنامه‌ی صلح هرات، گروه‌ها نسبت به گذشته کمتر شدند و کوشش‌ها برای تشویق نمودن دیگر ناهم‌سویان به پیوستن به این روند دنباله دارد. او گفت: تاکنون ۵۰ درسد از ناهم‌سویان دولت در ولایت هرات به روند آشتی پیوستند.

آن‌گونه که مقام‌ها در این دفتر می‌گویند، از آوان آغاز به‌کارشان در هرات، ۷۱ گروه که ۸۹۱ تن می‌شدند جنگ‌ابزار خود را زمین گذاشتند و به دولت پیوستند. آقای امینی می‌گوید: در این میان بیش از ۱۹۰ تن هم از سوی نهادهای هم‌کار در این بخش رد شدند و هویت‌شان پذیرفته نشده است.

هرچند به باور برخی این روند با چالش‌هایی رو-به-روست؛ ولی مقام‌ها پافشاری دارند که با پیوستن نیمی از ناهم‌سویان دولت به این روند، آرامش تااندازه‌یی برآورده شده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb