هنرمندان تئاترهرات از بی توجهی مسئولان دولتی به این هنر شاکی اند. آنها می¬گویند، در پهلوی اینکه توجهی برای گسترش کیفی و کمی تئاتر هرات نمی-شود نمایشنامه¬هاییکه در جشنواره¬ها نیز آنها آماده می¬کنند، به آرشیو تلویزیون ملی کشور بدون اینکه پخش شود باقی میماند.

۹۰ سال پیش واژه تئاتر در هرات جنبه عینی به خود گرفت، کارکرد تئاتر هرات هم از همان آغاز افت و خیزهایی داشته است. در این اواخر تئاتر هرات برنامه-هایی برای یادگیری این هنر به دختران وپسران در این ولایت راه انداخته است.

مسئولان در تئاتر هرات می¬گویند، آنان از این وضعیت خوشحال اند اما نگرانی تئاتر هرات بیشتر از چنین خرسندی¬هایی¬ست که جوانان رضا کار هنر ورزی داشته باشند.

به گفته آنها دولت به این هنر توجهی ندارد و گویا بازتاب واقعیت¬ها آنرا وادار به چنین بی توجهی کرده است.

او افزوده بر این گفت، رفت و آمد چهره¬های تئاتر هرات به مرکز کشور هم سودی نداشته است و بی توجهی آنقدر گسترده است که پخش نمایش¬های آنان نیز دیری¬ست در دید نمی¬خورد.

گفته می¬شود، در این اواخر دو بخش آموزشی آنهم بگونه افتخاری از سوی افرادی که در این زمینه داشته¬هایی دارند راه افتاده است.

این بخش¬ها در یک هفته سه روز برای دختران و سه برای پسران آموزش تئاتر می¬دهند، این نهادها که هیچ منبع تمویلگری ندارند آشکار نیست تا چه زمانی بتوانند همچنان بر پا باشند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb