بیست هزار لیتر دیزل از سوی تیم بازسازی پی آرتی ولایتی ایتالیا مقیم هرات جهت تطبیق برنامه جغله اندازی سرکهای شهر هرات به اختیار ر ریاست شاروالی این ولایت قرار گرفت.

محمد رفیق مجددی شاروال هرات بمی گوید : به سلسله کمک های تیم بازسازی ولایتی ایتالیا این بار مواد سوختی مورد نیاز وسایط به اختیار آنها قرار گرفته است.

وی افزود : قرار است در آینده نزدیک اکثر سرک های فرعی در شهر هرات جغل اندازی گردد.

با اینکه مسوولین شاروالی هرات می گویند هم اکنون ۶۰ درصد از سرک های شهر هرات اسفالت شده در عین حال باشنده گان ولایت هرات از خرابی سرک ها اسفالت شده شکایت دارند و مدعی هستند که این سرک ها به صورت دقیق کار ان انجام نشده است.یونس هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb