شماری از شهروندان در ولایت هرات امروز هم تظاهراتی راه انداختند، آنان ریاست معارف هرات را متهم به فساد اخلاقی و اداری میکنند و از دولت خواهان برکنار وی از این ریاست هستند. در عین حال ریاست معارف هرات این ادعای آنان را رد می¬کند و از آنان خواهان سند در این زمینه است.

این ها افرادی اند که علیه ریاست معارف دست به اعتراض زده اند. چندی پیش نیز قراربود مظاهره¬ای علیه این ریاست برپا شود ولی آشکار نشد که چرا در شروع دوباره خاموش شد. این ها این¬باره آمده اند تا اعتراض خود را علیه ریاست معارف هرات برملا کنند.

شماری از این افراد می¬خواهند، که رییس معارف این ولایت برکنار شود زیرا به ظن آنان این رییس به فساد آغشته است.

درعین زمان رییس معارف هرات در برابر این اعتراض گفته¬هایی دارد که گویا این افراد از سوی اشخاص مشخصی دست به اعتراض میزنند.

همچنان او افزود، اگر این افراد مشکلی به معارف هرات نسبت می¬دهند باید درست و بر اساس شواهدی باشد.

در این میان اینکه گفته¬های اعتراض کنندگان صحت دارد یا نه؟ و آیا اینکه این اعتراض سبب برکناری رییس معارف ولایت هرات خواهد شد؟ باید منتظر اتفاق افتادن رویدادهای بیشتری در این راستا باشیم.

https://www.facebook.com/heratpaperfb