مسوولین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مراسم تجلیل از روز جهانی محو خشونت علیه زنان در آن کشور ، ضمن اظهار نگرانى از افزایش خشونت علیه زنان ، خواهان مجازات و محکمه علنى مجرمین تجاوزهاى جنسى علیه زنان و دختران خورد سال در افغانستان گردیدند.
به اساس معلومات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ، طى سال جارى ، بیش از دوهزار واقعه خشونت علیه زنان که ازجمله ٧٧ واقعه تجاوز جنسى بوده ،در سطح کشور ثبت آن کمیسیون شده است .
سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ، تجاوز هاى جنسى علیه زنان را بدترین وننگین ترین شکل وحالت خشونت خواند و گفت : ((مى شنوم که متهم تجاوز جنسى، از سوى موظفین پولیس دستگیر مى شوند؛ ولى متاسفانه بدون به محکمه کشاندن ویا مجازات لازمى رها مى شوند . ))
خانم سمر ،در ارتباط به مجازات مرتکبین تجاوزهاى جنسى بر زنان ، علاوه کرد : (( باید مجرم حتما جزا ببیند و زمانى که جرم بالاى شخص ثابت مى شود، باید شدیدترین جزا برایش تعیین و تطبیق گردد. ))
بنا به اظهارات وی همچنانکه این مراسم با شعار (نه تجاوز ،نه خشونت عدالت ،محبت ) تدویر یافته باید مردم و دولت آن را سر لوحه زندگی خود قرار دهند.
عده ای زیادی از اشتراک کننده گان در این مراسم می گویند :مراجع عدلى وقضایى در افغانستان براى مرتکبین تجاوزهاى جنسى، مجازات کمتر را تعیین مى کنند.
به گفته حاجی بصیر نطقی یکتن از عالمان دین : بر اساس قانون جزاى کشور ، مرتکبین تجاوزهاى جنسى به شرطى که حالات مشدده چون قتل در آن نباشد ، به حبس طویل ( پنج تا پانزده سال ) محکوم مى شوند.
آقای نطقی اضافه نمود : که تجاوز بر مال ،جان وناموس مردم به معنى جنگ باخدا ( ج ) و رسول او ( ص ) مى باشد و از جمله بدترین جرایمى است که خداوند شدیدترین مجازات براى آن حُکم نموده است .
وى گفت که خداوند جل جلاله براى کسانى که برمال ،جان و ناموس مردم با استفاده از سلاح تجاوز مى کنند ، جزاى اعدام ،به دار آویختن ، قطع دست و پا، تعبید و حبس ابد تعیین کرده است .
در عین حال داکترثریا رحیم صبحرنگ مسوول حمایت وانکشاف حقوق زن درکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نیز مدعی است که مجرمین قضایاى خشونت به خصوص تجاوزهاى جنسى علیه زنان، از سوى نهاد هاى عدلى وقضایى به کمترین حد مجازات محکوم مى شوند.
وى بدون ارایه معلومات بیشتر گفت که در ماه سرطان سال جارى، یک دختر١٢ساله از سوى رئیس یک نهاد اصلاح اطفال و در ماه حمل سال جارى، یک زن بیوه از سوى برادر شوهرش و چهار تن دیگر مورد تجاوز جنسى قرار گرفت .
بنا به اظهارات وی اشخاص متجاوز بعد از اینکه از سوی پولیس دستگیر می شوند در محکمه به یک یا دوسال حبس محکوم می شوند و سپس در فرامین یا دیگر مسایل پیش آمده آزاد می گردند.
صبحرنگ مى گوید که برعلاوه تجاوزهاى جنسى انواع مختلف خشونت ها علیه زنان درسطح خانواده ،اجتماع وادارات دولتى وجود دارد.
موصوف ، بدون ارایه معلومات بیشتر ، رفتار نادرست موظفین پولیس با زندانیان زن ،عدم رسیدگى به قضایاى زنان زندانى قتل هاى ناموسى ، خودکشى ،بد وبدل دادن ،فرار از منزل ،ازدواج هاى قبل از وقت و منع رفتن دختران به مکتب را از جمله خشونت هاى موجود علیه زنان در کشور خواند.
صبحرنگ از ارگان هاى دولتى ، نهاد هاى جامعه مدنى ومردم خواست که در مبارزه خشونت علیه زنان به شکل مشترک کار نمایند .
با این حال عبدالوکیل عمرى رئیس نشرات ستره محکمه مى گوید که محاکم در افغانستان ، تمام مجرمین را مطابق قوانین نافذه کشور مجازات مى کند.
به اساس معلومات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ، طى سال گذشته بیش از ١٨٠٠قضیه خشونت علیه زنان و در سال ١٣٨۵ ، ١۶۵٠ واقعۀ انواع مختلف خشونت علیه زنان در سطح کشور در کمیسیون یادشده ثبت گردیده است.
ثانیا – کابل

https://www.facebook.com/heratpaperfb