رسانه های دولتی محلی در هرات به شدت از سوی شخص والی هرات زیر نظارت و کنترول هستند!!!
بر اساس همین معلومات کارمندان رادیو و تلویزیون دولتی (محلی) و روزنامه “اتفاق اسلام” (یگانه روزنامه دولتی محلی در هرات) مؤظف اند همه روزه اخبار مربوط به والی را بدون هیچ گونه تغییراتی به نشر برسانند.
اخبار مربوط به والی معمولاً از سوی مشاورین و یا افرادی تهیه میگردد که مستقیماً با والی و زیر نظر او کار میکنند
بر اساس همین گزارش همه روزه باید بدون استثناء در صفحه اول روزنامه “اتفاق اسلام” تصویر بزرگی از والی هرات چاپ شود و تمام اخبار مربوط به والی اجباراً باید با اوصاف شخصی وی به نشر برسد.
تلویزیون دولتی هرات نیز مستقیماً زیر نظر و کنترول والی هرات است و مسوول تلویزیون تمام اخبار مربوط به والی را بدون در نظرداشت ارزشهای خبری به نشر میرساند و کارمندان این اداره نیز مؤظف اند تمام سخنرانی ها و اخبار مربوط به والی را در اولویت برنامه های خود قرار بدهند.
با این حال مردم نیز از این وضعیت ناراضی بوده و میگویند: تلویزیون هرات هیچگاه تلویزیونی ملی نبوده و خاص برای شخص والی فعالیت میکند.
یکی از کارمندان این ادارات که از بیم اخراج شدنش توسط والی هرات تقاضای عدم پخش نامش را کرد ، می گوید: اگر کارمندی از کارمندان تلویزیون ، روزنامه و یا آژانس اطلاعاتی باختر خلاف آنچه والی هرات و یا مقامات میخواهند اقدام کند توسط والی از وظیفه برکنار میگردد، که در گذشته نیز مسوولین تلویزیون دولتی هرات بدون در نظرداشت قوانین وزارت اطلاعات و فرهنگ هرات از وظیفه برکنار گردیده اند.
با این حال دانشجویان رشته خبرنگاری دانشگاه هرات نیز با انتقاد از این روند میگویند: سانسور بیش از حد در نشرات تلویزیون ملی و روزنامه “اتفاق اسلام” ، وارونه جلوه دادن اخبار و گزارشات و عدم توجه به خواسته های مردم در این رسانه ها هویت ژورنالیستان را زیر سوال برده است.
این دانشجویان میگویند: رسانه های محلی دولتی وظیفه دارند؛ تا با توجه به قانون رسانه ها در کشور، مشکلات و ناهنجاری های موجود در جامعه را نیز انعکاس بدهند تا رسالت ملی خویش را در قبال اجتماع ادا نمایند.
با این حال هر شب اخبار هرات مربوط به عملکرد مقامات دولتی مخصوصاً والی هرات، شاروال، رئیس اجرائیه و سایر مقامات محلی در هرات است که تمام اخبار به صورت وصفی و بدون در نظر داشت سبک های خبری و صرف به منظور پرده پوشی نواقص مسوولین هرات به نشر میرسد.
کارشناسان و روزنامه نگاران در هرات نیز بر این باورند؛ ضعف مدیریت مقامات محلی در هرات باعث گردیده رسانه های دولتی که موظف اند در راستای انعکاس مشکلات مردم فعالیت کنند را به منظور شخصیت سازی و پرده پوشی نقاط ضعف شان به انحصار خود بیاورند.
این کارشناسان میگویند: انحصارطلبی مقامات درهرات به اوج رسیده و این روند باعث گردیده اوضاع اجتماعی در هرات ضعیف شود و خواستار توجه جدی مقامات مرکزی در قبال این موضوع مهم و اساسی هستند.
سپهر ارسلان_ هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb