پنج پروژه عام المنفعه انکشافی برنامه همبستگی ملی به ارزش ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ (دوازده ملیون و دو صد و پنجاه هزار) افغانی  در قریه جات  قلعه جوهر، قلعه روشنان بالا، استونان محل بارکزی ها و پوپلزی ها، نوآباد دهران و دهران ولسوالی غوریان ولایت هرات آغاز به کار نموده است.

لیدا احمدی مسوول ارتباطات دفتر انکشاف همبستگی ملی در زون غرب افغانستان می گوید:  پروژه های متذکره شامل پنج پروژه برق شهری می باشد که دو صد پایه برق، ۲۰۰۰۰ (بیست هزار) متر لین هفتا د ملیمتری و ۶۶۰۰ (شیش هزار و شیش صد) متر لین پنجاه ملیمتری استفاده خواهد شد .

وی میگوید: از مزایای  این پروژه ها تقریبآ یک هزار و دو صد و  بیست وپنج  فامیل مستفید خواهند گردید .

بنا به اظهارات وی هم اکنون ده ها  پروژه دیگر برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات نیز در ولسوالی غوریان ولایت هرات تحت کار است که عنقریب به بهره برداری سپرده خواهد شد. شگوفه هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb