مسوولان دفتر همکاری های توسعه بین المللی دولت اسپانیا ( آسید) در ولایت بادغیس از احداث باغ ها نمایشی در فارم شگوفان ریاست زراعت و مالداری  این ولایت در سال جاری ۱۳۸۷ خورشیدی خبر میدهند.

این مسوولان می گویند : هدف از این برنامه ها را ترویج باغداری و تشویق باغداران در  ولایت بادغیس می باشد.

انجینر نصیر احمد ”  محسنی  ” مسوول این پروژه  و رئیس دفتر آسید درفارم شگوفان  در ولایت بادغیس می گوید :تا اکنون نهال های باغ زرد آلو و شفتالو را غرس نموده وقرار است در آینده نزدیک نهال های  باغ ها بادام ، آلو و کلکسیو ن انگور را احدا ث نمایند.

وی افزود : درکلکسیون انگور ۴۶ ودر دگر قظعات نمایشی  ۵ نوع غر س ومورد مطالعه قرار خواهدگرفت .

محسنی علاوه نمود: نهال های باغ ها وکلکسیو ن مذکور از دفتر حوزه جنوبغرب مرکز پروگرام انکشاف باغداری ( PHDP) وزارت زراعت ومالداری افغانستان میباشد که  بصورت مجانی توزیع میشود  بدسترس دفتر آسید قرار داه شده است .

پروگرام انکشاف باغداری وزرات زراعت ومالداری افغانستان به منظوری توسعه فرهنگ باغداری است همین اکنون در ۵ زون ( کابل ، هرات ، قندهار ، بلخ وجلال آباد ) این کشور دارد فعالیت مینماید .

دفتر همکاری های توسعه بین المللی دولت اسپانیا (  اسید ) مقیم بادغیس شاخه ساحوی پروگرام انکشاف باغداری را در این ولایت تحت پوشش  فعالیت خویش قرار داده است .

درعین حال مقام های ریا ست زراعت و مالداری ولایت بادغیس  را ه اندازی برنامه های نمایشی را از سوی دفتر آسید مفید خوانده  وافزوده اند این قطعات باغ نمایشی کوچک  اسباب می گردد باغداران تشویق شوند تا  در آینده قوی تر عمل نمایند.

و حید الله ” سلطانی ” آمر عمومی جنگلات ریاست زراعت ومالداری بادغیس می گوید :فعالیت های  دفتر آسیددراین زمینه  کاملا براساس پیشنهاد اداره زراعت ومالداری بادغیس را ه اندازی نموده است .

آقای سلطانی اضافه می کند : این قطعات کمک خواهند کرد  که باغداران از نزدیک چگونگی به ثمر رسیدن و بازدهی نهال های غرس شده را  مطالعه نمایند.

وی همچنان علاوه  کرد: فکت بسیار مهم وارزنده دررا ه اندازی برنامه متذکره دفتر آسید کسب آگاهی باغداران داران در ولایت بادغیس اعلام کرده  است مورد که در گذشته کمتر به آن توجه صورت است .

این در حالیست دفتر آسید قرار است بیشترین فوکس را در بخش زراعت ومالداری ولایت بادغیس درسال جدید ۲۰۰۹ میلادی داشته باشند. بادغیس

https://www.facebook.com/heratpaperfb