کار ساخت سرک حلقوی در ولایت بادغیس به طور رسمی  با حضور وزیران  فواید عامه ، ترانسپورت و هوا نوردی و مقام های محلی و بادغیس آغاز شد.

 این سرک که طی چهار سال آینده به پایه اکمال خواهد رسید بیش از چهارصد میلیون دالر هزینه بر می دارد که از سوی بانک انکشاف آسیایی پرداخت می شود.

سرانجام پس از چند سال انتظار کار سر ک حلقوی افغانستان که تنها از قسمت ارملک هرات تا غورماچ ولایت فاریاب باقی مانده بود آغاز شد.

  نجیب الله اوژن وزیر فواید عامه افغانستان  درمراسم افتتاح کار این پروژه گفت   این سرک به طول ۲۳۷ کیلو متر ولایت های شمال را به غرب وصل میسازد  و طی چهار سال آینده به پایه اکمال خواهد رسید.

وی افزود : عرض این سرک هفت متر  و  ضخامت آن ۹ ساتنی متر به طور پخته و اساسی ساخته میشود.

 وزیر فواید میگوید این سرک بیش از چهارصد میلیون دالر هزینه دارد که از سوی بانک انکشاف آسیایی پرداخت می شود.

به گفته به اقای اوژن کار این پروژه به کمپنی های مشترک امریکایی و ترکی سپرده شده و برخی کارهای دیگر آن به کمپنی های افغانی سپرده شده است.

وزیرفواید عامه می گوید در صورت مشاهده تخطی کار پروژه متوقف خواهد شد.

وی خاطر نشان ساخت  در حدود ۵۰ میلیون دالر برای امنیت  پروژه و نزدیک به  ۳۰ میلیون دالر برای بهبود زنده گی روستایان اطراف  جاده در نظر گرفته شده است.

 گفته میشود که با کار این پروژه صدها باشنده ولایت بادغیس و حتی ولایت های  همجوار به کار گماشته میشوند.

 مقام های محلی بادغیس : علت توقف این پروژه را در گذشته ناشی از چالش های امنیتی عنوان کرده می گویند  در حال حاضر ۴۲۰ تن از جوانان ولایت بادغیس شامل پولیس محافظت عامه شده و بعد آموزش های نظامی  برای تامین امنیت این پروژه توظیف شده اند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb