بیش از ۶٠ جریب زمین دولتی که در نزدیک گمرک هرات غصب شده بود، دوباره در کنترول دولت قرارگرفت.

داوودشاه صبا، والی هرات که در جمع هیئتی از مسوولین محلی این ولایت در محل زمین های غصب شده حضور یافته بود، گفت که ارزش این زمین، حدود ٣٠ میلیون دالر تخمین  شده است.

والی هرات، بدون گرفتن نام کسى گفت که برخی مقامات ارشد دولتی در این قضایا دخیل هستند.

 وى افزود که به خاطر اقدام به جلوگیرى از غصب زمین ها، بارها تهدید شده؛ اما هرگز با کسانی که بخواهند دارایی دولت را غصب کنند، کنار نخواهد آمد.

سید عبدالواحد آثمی رئیس ادارۀ حج و اوقاف هرات گفت: این زمین ها طبق اسناد قطعی موجود، مربوط به این اداره است.

به گفتۀ وی، درحال حاضر حدود ١۴ هزار جریب زمین دیگر نیز که مربوط به حج و اوقاف می باشد و طی سالیان گذشته غصب شده است، در کنترول غاصبین قرار دارد.

موصوف افزود که این اداره به تلاش های خود از راه های قانونی ادامه خواهد داد تا تمام این اراضی، تحت کنترول دولت قرار گیرد.

همچنان فقیراحمد بیانگر رئیس ادارۀ زراعت هرات نیز گفت که در حال حاضر، ۶۵ هزار جریب زمین در این ولایت با اسناد جعلى غصب شده است.

وی گفت که بیشتر این زمین ها در ولسوالی های انجیل، گذره، زنده جان، غوریان و چشت شریف غصب شده و از سوی غاصبین استفاده می شود.

اما سید وحید نمایندۀ مردم در شورای ولایتی گفت که شورای ولایتی، نسبت به گسترده گی غصب زمین و دخیل بودن مقامات ارشد دولت و افراد صاحب نفوذ، به طور جدی نگران است.

وی گفت: “ما از این حرکت والی هرات حمایت می کنیم؛ اما به دلیل اینکه پدیدۀ غصب زمین درهرات که به یک فساد ملی تبدیل شده و پشتوانۀ برخی از مقامات فاسد در مرکز کشور را با خود دارد، مقابله با آن بسیار مشکل است.”

به گفتۀ وی، تا دولت با قدرت در این زمینه عمل نکند و ریشۀ فساد در بین مقامات ارشد را نخشکاند، والی هرات هم نخواهد توانست، موفق شود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb