مقامات محلی در ولسوالی چشت شریف ولایت هرات می گویند سه سرباز و یک افسر پوسته امنیتی منطقه دارا باد این ولسوالی از سوی مخالفین مسلح دولت ربوده شده اند.
سید گل چشتی ولسوال چشت ولایت هرات می گوید شواهد در منطقه نشان می دهد که میان سربازان پوسته امنیتی و مخالفین دولت درگیری نیز صورت گرفته بود.
بنا به اظهارات وی طی چند ماه گذشته چندین بار مخالفین مسلح دولت قصد داشتن بالای چندین پوسته امنیتی حمله نماینده که پس از اینکه از سوی گزمه های امنیتی شناسایی شدند از منطقه متواری شدند.
در عین حال عبدالروف احمدی سخنگوی قوماندانی زون ساحوی پولیس در غرب افغانستان می گوید تاکنون چنین گزارشی به آنها نرسیده است.
وی افزود : در صورتیکه چنین اتفاقی در ولسوالی چشت شریف ولایت هرات صورت گرفته باشد باید مقامات محلی به آنها نیز این گزارش را قبلا ارایه می کردند.
وی سخنان ولسوال چشت هرات را در مورد ربوده شدن سه سرباز و یک افسر قوماندانی آن ولسوالی را از سوی مخالفین دولت به شدت رد کرد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb