جسد تیر باران شده یک سرباز پولیس نظم عامه که چند روز قبل از ساحات ولسوالی گلران هرات اختطاف شده بود بدست امد.

 یک مقام امنیتی در هرات میگوید طالبان مسلح پس از اختطاف این سرباز را به قتل رسانده بودند.

 به گفته او جسد این سرباز در مسیر شاهراه عمومی ولسوالی گلران پیدا شد و به خانواده اش تسلیم داده شده است.

تاکنون شخص و یا گروه ای مسوولیت قتل این سرباز را به دوش نگرفته است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb