باز هم یک تبعه ایرانی به اتهام قاچاق مواد مخدر از سوی پولیس مرزی در بندر اسلام قلعه بازداشت شد.

 طی سال جاری این پنجمین تبعه ایرانی است که به اتهام قاچاق بازداشت می شود. همکارم گزارش میدهد.

مدیریت مبارزه با مواد مخدر قوماندانی امنیه هرات از کشف وضبط ۲۲ کیلوگرام مواد مخدر نوع مورفین خبرمی دهند.

سید آقاثاقب قوماندان امنیه هرات می گویند این مقدارمواد  مخدردریک موتر تیلری دارنده پیلت کشور ایران به طورماهرانه جابجاشدبود که ازنقط صفری بندراسلام قلعه کشف وبدست آمده است.

 بنا به اظهارات وی به ارتباط این قضیه دریور موتر به اسم احسان که تبعه کشورایران می باشد دستگیر شده است.

طی سال جاری این پنجمین تبعه کشور ایران است که به اتهام قاچاق مواد مخدر از سوی پولیس مبارزه با مواد مخدر بازداشت می شوند.

مسوولان پولیس میگویند طی سال جاری حدود یکنیم تن مواد مخدر مختلف النوع طی ۹۲ واقعه کشف و ۱۱۱ تن به اتهام آنها بازداشت شدند.ایران هر ساله شماری زیادی از اتباع افغان را پس از دستگیری به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام می کند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb