حوالی ساعت ۸ و نیم صبح روز یک شنبه یک حلقه ماین کار گذاری شده درمقابل لیسه دخترانه گوهر شاد در شهر هرات خنثی شد.

یک منبع ریاست امنیت ملی هرات میگوید مخالفین مسلح دولت ماین را به تازه گی در کنار دیوار ریاست معادن و صنایع کار گذاری کرده بودند.

وی گفت پس از شناسایی ماین تیم تخنیکی ریاست امنیت ملی ماین را خنثی نموده است.

به گفته او تمام راه های منتهی به چهار راهی مستوفیت در اثنای خنثی سازی ماین مسدود گردید.

مسوولان امنیتی در هرات میگویند در هر هفته یک یا دو ماین کار گذاری شده را کشف و خنثی می کنند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb