مرگ ومیر اطفال در ولایت فراه مردم و کارکنان صحی این ولایت را نگران کرده است. آنها میگویند: در بیشترین نقاط دور دست بخصوص در ولسوالی های نا امن  کلنیک های  صحی وجود ندارد.

به گفته این این افراد شفاخانه شهر فراه نیز به دلیل نداشتن امکانات نمی تواند به نیازمندی های مریضان رسیدگی کند.

مسوولین اداره صحت عامه نیز این مشکلات را تائید می کنند.

ولایت فراه یکی از ولایات گرم سیر افغانستان میباشد، که هر سال  در موسم گرما و پس از بلند رفتن درجه هوا شمار زیادی از اطفال و کهن سالان پس از مصاب شدن به انواع بیماری جان خود را از دست می دهند.

 باشنده های ولسوالی های ولایت فراه  از نبود کلنیک های صحی در مناطق خود شکایت دارند. انها میگویند با وجودیکه طی ده سال گذشته میلیون ها افغانی در بخش های مختلف فراه به مصرف رسیده اما نیازمندی اولیه آنها که یک کلنیک صحی می باشد اعمار نشده است.

به گفته این افراد نبود داکتر و ادویه نیز باعث شده تا میزان تلفات اطفال و زنان افزایش یابد.

فریداحمد سلطانی داکتر بخش اطفال شفانه ولایتی فراه میگوید:روزانه حدود دو الی سه  طفل در شفاخانه ولایت فراه هلاک میشوند، که علت عمده مرگ و میر آن دیر رسیدن به شفاخانه و یا هم بر اساس مشکلات اقتصادی خانواده ها در نتیجه مصاب به سوی نغذی میباشند.

از سوی دیگر افراد که به شفاخانه ولایتی فراه مرجعه میکنند از برخورد نا مناسب داکتران و نبود ادیه جات بطور جدی شکایت دارند. آنها میگویند: ازیک سو به بسیار مشکل اطفال آنان در شفاخانه ولایتی بستر میشوند، و از طرف دیگر اگر بستر هم شوند از سوی داکتران بطور درست تداوی نمی گردد.

داکتر عبدالمنان رشیدی رییس شفاخانه ولایتی فراه برخی کاستی ها را تائید می کند و  بی توجهی دولت مرکزی را عامل مشکل اساسی در این ولایت عنوان کرد.  وی میگوید: بخش اطفال شفاخانه ولایتی فراه چهل سال قبل ساخته شده است که بگفته وی با گذشت زمان تا حال در آن کدام تغیر وارد نشده است. وی می افزاید روزانه حدود ۲۰۰ دالی ۲۵۰ اطفال مریض به شفاخانه ولایتی فراه مرجعه میکنند، و تنها  دو داکتر و چند اطاق در اختیار آنها قرار دارد.

رییس شفاخانه فراه بخش عمده دیگر مشکلات شفاخانه ولایتی فراه نبود داکتران مسلکی میخواند: وی  میگوید: در تمام شفاخانه ولایتی فراه در بخش اطفال دو داکتر متخصص طفال دارند. که این دو داکتر هم حد اقل نمیتوانند بطور ۲۴  ساعته در بخش اطفال این شفاخانه حاضر باشند.

عبدالرحمن ژوندی سخنگوی والی فراه نیز برخی مشکلات را تائید کرده میگوید با مسوولان وزارت صحت عامه کشور در این مورد گفتگو نمودند. او نیز تایئد کرد تا زمانیکه در ولسوالی های این ولایت کلنیک ساخته نشود این مشکلات همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. طی چند سال گذشته همواره شهروندان و مسوولان صحی در ولایت فراه از نبود تجهیزات و داکتران مسلکی شکایت داشتند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb