نبود سرد خانه در ولایت غور باعث گردیده که اکثر محصولات در این ولایت فاسد شود و به دهاقین این ولایت ضرر برسد.

 مسوولان دراین ولایت میگویند با اینکه چندین بار از مسوولان دولتی مرکزی و نهاد های کمک کننده درخواست ایجاد یک سرد خانه را کردند اما به آن بی توجه ای صورت گرفته است.

مسوولان دولتی در ولایت غور در شمال غرب افغانستان میگویند هر ساله ده ها تن از میوه های تولیدی در این ولایت به دلیل نبود سرد خانه فاسد می شوند.

عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور میگوید تاکنون چندین بار دهاقین در این ولایت خواستار اعمار یک سرد خانه شدند اما به دلیل نبود بودجه لازم مسوولان محلی نتوانستند این ساختمان را اعمار کنند.

او نبود برق را نیز از دیگر چالش ها عنوان می کنند. به گفته او در اکثر ولسوالی های دور دست به دلیل خراب بودن راه های مواصلاتی کشاورزان میوه های تولیدی را به خوراک حیوانات استفاده می کنند.

 بنا به اظهارات وی تاکنون چندین بار از دولت مرکزی و نهاد های کمک کننده خارجی خواستار اعمار یک سرد خانه مجهز شدند که همچنان به این درخواست بی توجه صورت گرفته است.

 سخنگوی والی همچنان خراب بودند راه های مواصلاتی را نیز از دیگر چالش ها در مقابل کشاورزان عنوان می کند.

باشندگان ولایت غور میگویند به دلیل بی توجه ای دولت به کشاورزان یک تعداد آنها روی به کشت مجدد کوکنار آورده اند. 

https://www.facebook.com/heratpaperfb