معین وزارت صحت عامه میگوید اگر تا ٢۴ ساعت آینده، سیمین بارکزى که دست به اعتصاب غذایى زده است، از مایعات استفاده نکند، معده اش سوراخ شده و گُرده هایش از کار بازخواهد ماند.

خانم بارکزى که به نمایندگى از مردم هرات به دور دوم ولسى جرگه راه یافته؛ اما براساس فیصلۀ کمیسیون مستقل انتخابات، باهشت تن دیگر چوکى خود را از دست داده است، در اعتراض به این اقدام، از قبل از ظهر١٠ میزان  بدینسو در یک خیمه در کنار محوطۀ شوراى ملى، دست به  اعتصاب غذایى زده است.

خبرنگاران در محل می گویند خانم بارکزی از سخن گفتن باز مانده است و تیمى از داکتران وزارت صحت عامه، از وى مراقبت میکردند؛ اما او به داکتران اجازه نمى داد که کمکهاى صحى را به وى تطبیق نمایند.

از مدتى که وى اعتصاب نموده، تا حال برخى مقامات دولتى و اعضاى ولسى جرگه، از او عیادت کرده میگویند که  وضعیت صحى او روز به روز وخیمتر میشود.

نادره حیات معین وزارت صحت عامه،حین عیادت از سیمین بارکزى گفت: بخاطریکه در ٢۴ ساعت گذشته، خانم بارکزى حتى اجازۀ تطبیق سیروم و معاینۀ فشار را نیز نداده است و از قبل نیز دچار مریضى معده بوده، وضعیت صحى وى نگران کننده  میباشد.

 وى افزود: ((اگر تا ٢۴ ساعت آینده، موصوف از مایعات استفاده نکند، امکان زیاد میرود که معده اش سوراخ شده و گرده هایش از فعالیت باز بماند.))

معین وزارت صحت عامه گفت که این وزارت، شدیداً متاثر است و میخواهد  هرچه عاجلتر فیصلۀ حقوقى درمورد خانم بارکزى صورت بگیرد.

نادره حیات  خاطرنشان کرد: ((با آنکه ما از خود خانم بارکزى و فامیلش خواهش کردیم تا ما را اجازه دهند که کمک هاى صحى را ادامه بدهیم، ولى نتوانستیم موفق شویم.))

وى افزود که رساندن کمک هاى صحى، به معنى ختم اعتصاب غذایى نیست و اگر مانع کمکهاى صحى شود، حالت صحى اش خطرناک خواهد شد.

در عین حال حاجى ظاهر قدیر نماینده مردم ننگرهار در ولسى جرگه و رییس ائتلاف حمایت از قانون، در نشست امروز ولسى جرگه، از اعضاى جرگه خواست تا جمع شوند و در رابطه به حقوق سیمین بارکزى تصمیم بگیرند و از حقوق وى دفاع نمایند.

وى  ا فزود که سیمین بارکزى، بر ولسى جرگه حق دارد تا از وضعیت  وى  بررسى صورت گیرد.

شکیبا هاشمى نمایندۀ مردم کندهار در ولسى جرگه گفت که ائتلاف حمایت از قانون، حمایت خود را از بارکزى اعلام میدارد و از حکومت و جامعۀ جهانى میخواهد تا به مطالبات برحق وى پاسخ مثبت بدهند.

احمد سعیدى کارشناس مسایل سیاسى که با جمعى از محصلین پوهنتون کابل، به دیدن سیمین بارکزى رفته بود، گفت: ((بارکزى کودتاه  نکرده است، سقوط رژیمه نمیخواهد، فقط میخواهد پرونده اش بررسى شود.))

سعیدى  افزود که حرکت وى، یک حرکت مدنى است و باید دوسیه اش بررسى گردد؛ در صورتیکه این کار از سوى دولت نشود، خود دولت در این آلوده گى شریک است.

به گفتۀ وى، در صورتیکه تا روز دوشنبۀ آینده، به دوسیۀ حقوقى سیمین بارکزى رسیدگى نشود، آنها دست به اقدامات علیه این قانون شکنى ها خواهند زد؛ اما وى در مورد این اقدامات چیزى نگفت.

از سیمین بارکزى در هفت روز گذشته،  به شمول کریم خلیلى معاون دوم ریاست جمهورى، رنگین دادفر سپنتا مشاور رییس جمهور و شمارى از مقامات  دیگر دولتى نیز عیادت نموده و خواهان تامین حقوق وى شده اند.

بارکزى در روز پنجم اعتصابش، آنرا یک  حرکت مدنى بیان کرده گفته بود که با وى بازى سیاسى صورت گرفته و اخراج وى از ولسى جرگه، به این معنى است که حق وى و مردم را از وى گرفته اند.

به گفتۀ موصوف، او میخواهد با این حرکت مدنى اش، حق تلف شدۀ خود را به دست بیاورد و صداى عدالت را بلند کند.

همچنان خانم بارکزى در اولین روز اعتصاب غذایى اش گفته بود: تنها در صورتى به اعتصابش پایان میدهد که یا زنده گى اش پایان یابد و یا دوسیۀ وى و هشت نفر از همکارانش که از جرگه اخراج شده اند، توسط نهادهاى معتبر ملى و بین المللى بررسى شود.

وى افزوده بود: باید کمیسیون مستقل انتخابات، پاسخ قناعتبخش به این پرسش اساسى بدهد که نه نفر وکلاى انتصابى حکومت، چرا و به چه دلیل از جانب کمیسیون، متقلب معرفى گردیده و از لست حذف شده بودند؟ و چرا و به چه دلیل، دوباره براى شان تصدیق نامه داده شده است؟

اما داکتر همایون عزیزى وزیر دولت در امور پارلمانى، در دیدارش از خانم بارکزى در پنجشنبه گذشته و انتقال وى به دفتر رییس جمهورکرزى، گفته بود: رییس جمهور وعده نموده است که دوسیۀ وى را مورد بررسى قرار میدهد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb