پولیس ولایت نیمروز،٣تن را به اتهام قتل ۵ عضو یک خانواده دستگیر نمودند.

مل پاسوال عبدالجبار پردلی، قوماندان امنیه ولایت نیمروز  میگوید:درشب ٢٧ رمضان سالروان،نیازمحمد باشنده شهر زرنج،همراه با ۴ عضوخانواده اش،توسط افراد ناشناس به ضرب چاقو کشته شده بودند.

وی افزود که پنج تن به نزد پولیس به اتهام قتل افراد یاد شده؛ مشکوک بودند. که از آنجمله دوتن آنها موفق به فرار شد ومتباقی دیروز توقیف گردیدند.

یکتن ازمسوولین دیگر قو ماندانی امنیه ولایت نیمروز که نخواست نامش افشا شود گفت افراد توقیف شده؛ جهت سرقت پول به خانه نیاز محمد رفته بودند و به خاطربدست آوردن مبلغ مورد نظر شان،خانم ویک طفل نیاز محمد را در مقابل وی کشته بودند.

منبع اظهار داشت که نیاز محمد،دولک افغانی راکه در نزدش موجود بود، به آنها داده بود؛ اما سارقین تقا ضای پول بیشتر را داشتند ووقتی به هدف نرسیدند،نیاز محمد و٣عضو دیگر فامیل ویرا نیز به قتل رسانیدند.

داکتر ظاهر مامای نیازمحمد میگوید: افراد دستگیر شده،قاتلین خواهر زاده واعضای فامیل وی اند.

وی علاوه نمود که این افراد درشب ٢٧ رمضان،نیاز محمد را همراه با خانم،یک دختر ٢ساله،دوپسر٨ و١١ساله وی توسط چاقو به قتل رسانیدند.

داکتر ظاهر گفت که یک پسر٣ ساله خواهر زاده مقتولش  که در آن شب در گوشه از حویلی استراحت بوده ،زنده مانده است.

وی از دولت تقاضا نمود که در مورد توجه جدی نموده وقاتلین را به جزای اعمال شان برساند.

قوماندان امنیه ولایت نیمروز گفت که افراد دستگیر شده ؛تحت تحقیق قرار دارند.

طبق یک خبر دیگر،یک دختر جوان دیشب در ناحیه ۵شهر زرنج در اثر فیر تفنگ چره یی جان باخت.

مل پاسوال پردلی میگوید:طبق اظهارت خانواده مقتول، دختر یادشده؛  شام دیروز مصروف پاک کاری اتاق بود،که فیر صورت گرفت وبعد معلوم شد که دختر در اثر این فیر کشته شده است.

منبع علاوه نمود که درهنگام فیر،فرد دیگر درآن اتاق نبوده واحتمال میرود که از نزد خودش سهوأ فیر صورت گرفته باشد.

حبیب ا لله کا کای مقتول گفت:برادراین دختر شکارچی است وزمانیکه از شکار برگشته ،کارتوس را در داخل تفنگ فراموش نموده واز نزد خواهرش، هنگام پاک کاری خانه سهوأ فیر صورت گرفته وویراهلاک نموده است.

قوماندان امنیه نیمروز گفت که قضیه ازسوی پولیس تحت بررسی قرار دارد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb