صد ها تن از دانشجویان دانشگاه هرات اعتراض و انزجار خود را نسبت به ترور پروفیسور استاد برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان  اعلام کردند.

 این دانشجویان که برای سه ساعت دروازه دانشگاه هرات  را مسدود کردن از مقام های دولتی خواستند تا جلو قتل های زنجیره مقام های بلند پایه و رهبران جهادی را در این کشور بگیرد.

پس از اعلام خبر جان باختگان برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان و رئیس جمهور پیشین این کشور مقام ها در افغانستان آن را به شدید ترین الفاظ  محکوم کردند.

 داود صبا والی، داکتر فیض زاده رئیس شورای ولایتی و مولوی خدایداد صالح رئیس شورای علمای هرات ضمن محکوم کردن ترور پروفیسور استاد برهان الدین ربانی  آن را یک عمل بزدلانه از سوی دشمنان مردم افغانستان خواندند.

صبح روز چهار شنبه صد ها تن از محصلین پوهنتون هرات با تجمع در مقابل دروازه دانشگاه  ضمن محکوم کردن این ترور از مقام های دولتی خواستند تا مانع ترور شخصیت های جهادی و مقام های بلند پایه کشور از سوی مخالفین مسلح دولت شوند.

شماری از این دانشجویان  همچنان شعار های علیه دولت پاکستان سر می دادند و عامل نا امنی و ترور شخصتی های جهادی و مقام ها در افغانستان را کار سازمان استخباراتی آن کشور عنوان کردند.

این محصلین از شهروندان افغانستان خواستند تا برای مبارزه جدی با دشمنان صلح و ازادی در این کشور دست در دست یکدیگر دهند و نگذارند خون شخصیت های جهادی و مقام های بلند پایه جان باخته پایمال شود.

 ترور های زنجیره ای که بیشتر سران جهادی هدف قرار گرفتند از دو سال بدین سو از سوی سران طالبان در افغانستان روی دست گرفته شده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb