یک فرد پنجاه ساله حوالی چهار صبح روز پنج شنبه در ناحیه پنجم شهر هرات خود را به دارو آویخت.
مقامات محلی در این ولایت با تائید این خبر می گویند تحقیقات اولیه نشان می دهد که این شخص پس از اینکه چندین بار از سوی خانم و فرزندانش مورد بی احترامی قرار گرفته بود دست به خودکشی زده است.
سمونوال عبدالروف احمدی سخنگوی قوماندانی زون ساحوی پولیس در غرب افغانستان می گوید جسد این فرد از سوی ارگان های کشفی به سرد خانه شفاخانه حوزوی هرات جهت تحقیقات طب عدلی انتقال گردیده است.
وی افزود :این شخص داخل یک خانه مخروبه در نزدیک پل درب قندهار که قبلا در داخل آن نخود فروشی داشت خود را با یک دستمال به دار آویخته بود.
بنا به اظهارات وی اقارب نزدیک این فرد می گویند از دو سال بدین سو این فرد مورد بی احترامی خانم – پسر و دخترانش قرار می گرفت.
در عین حال یکتن از اقارب نزدیک این فرد ۵۰ ساله می گوید فامیل این خانواده در فقر اقتصادی کامل به سر می برند ویکی از دلایلی که محمود خود را به دار آویتخه است فقر می باشد.
وی که نخواست نامش فاش شود گفت : اگر دولت به وضعیت اقتصادی مردم توجه ای نکند در آینده نیز ما شاهد چنین حوادث هولناکی خواهیم بود.
شاهدان عینی می گویند این فرد ۵۰ ساله از پنج سال بدین سو در نزدیک پل درب قندهار مشغول نخود فروشی بود.
همسایه این فرد می گوید اخیرا چندین بار از برخورد بد فامیلش به وی شکایت کرده بود.
دو سال قبل یک پسر ۱۹ ساله شب هنگام پس از اینکه با پدرش مشاجره لفظی خود را در خانه مسکونیش واقع در ناحیه نهم شهر هرات به دار آویخت .

https://www.facebook.com/heratpaperfb