دراین همایش جمع کثیری ازنهاد های دولتی وغیر دولتی علما وروحانیون بخصوص اندیشمنان ونخبگان علمی ولایت هرات شرکت کرده بودند.

درابتدای محفل آیاتی چند ازکلام الله مجید قرائت شد وبعد ازآن شعرا به مناسبت روزقدس به دکلمه شعرپرداختند درجریان این مراسم سخنرانان پیرامون ابعاد گسترده قدس ومقاومت به ایراد سخن پرداخته برحمایت شان ازمردم بی دفاع ومظلوم فلسطین تاکید کردند.

مولوی غلام سرور رئیس عالی شورای صلح با اثتناد برآیه شریفه که تمام مسلمانان برادر یک دیگراند گفت : تمام مسلمانان باید دست دست همه داده  جلو تفرقه ها وتشتت ها درجامعه اسلامی گرفته شود.

مولوی جان محمد فقیری یک تن ازامام مساجد هرات گفت که بیت المقدس حرم الهی وقبله اول مسلمانان جهان زیر چکمه  صهیونیزم غاصب می باشد.  فلسطین  سرزمینی است که مبدع حوادث تاریخ بشری از آن نشات گرفت

وی می گوید فلسطین سرزمین است که افتخارات چندین وچند هزار ساله امت اسلام درقلب آن مدفون است که اینک امت اسلامی را به زبان حال فرا می خواند که ای امت اسلامی بیدار شوید.

شان گذشته خود را بازیابید وازدسایس وطوطعه ها ی ابلیس صفتان  یهود ونصارا غافل نباشید تاکی خنجر زهر آلود اسراییل غاصب درقلب قدس شریف فرو رفته باشد

گرچه درمورد قضیه ای فلسطین همواره چیز های دیده وخوانده باشیم دراین مطالب سعی شده  که اهیمت دینی وفرهنگی این دیار مورد بررسی قرار بگیرد.

وی می گوید اگر دشمنان اسلام اگر هرچه قدر با زبان چرب ونرم خود با مسلمانان پیش آمد کنند باز هم مسمانان نباید با زبان چرب ونرم آن ها فریب بخوردند

وی دراخیر ارزو برد که  خداوند فلسطین و امت های اسلام را ازچنگال غاصبین نجات بدهد.

اقای جبرئیلی مسول اجراییه مدرسه علمیه صادقیه  به مسولیت تمام مسلمانان درقبال قدس اشاره کرده گفت : وحدت واخوت اساسی درجامعه اسلامی ایجاد شود  با شعار میسر نخواهد بود بلکه با شعور آگاهی وبیداری واحساس مسولیت همگانی ودینی باشد بنیاد اخوت باید بردین استوار باشد اگر نه وحد ت ها وائتلاف های سیاسی را درطول تاریخ درسطح دنیا همچنان درکشور خود مان سراغ داریم که متاسفانه چون بنیاد دینی نداشته یا ضعیف بوده  دیری نپائیده است.

تقوا وخداترسی وگرایش به دین باعث می شود که مبنای وحدت درست شود وقتی که تقوا درست شد ودرجامعه تقوای الهی نهادینه شدکه سرتاسر حرکات وتصمیم های شما برمبنای تقوا بود آنگاه این چامعه آماده می شود برای اخوت ووحدت بنابرین درصورتی می توانیمن درجامعه خود وحدت برادری واخوت را نهادین بسازیم که با پشتوانه تقوا وایمان به خدا این وحدت ایجاد شود.

آقای جبرئیلی می افزاید : مسولیت ما درقبال فلسطین ازکجا آغاز می شود  آن مسلمانی که پیامبر وخداوند می خواهد مسلمانی که باید نسبت به جامعه اسلامی باید احساس مسولیت بکند آن مسلمان نیست    پس ما به حکم وظیفه اسلامی کسی که درآن گوشه ی ازدنیا بشوند صدای یک مسلمان مظلوم را که فریاد بزند ای مسلمانان به کمک ما بشتابید واین مسلمان این صدا را نادیده بگیرد مسلمان نیست

آقای چبرییلی به دو حدیث ازحضرت محمد اثتناد کرده گفت که اگر  پس ما به حکم دو حدیث ازحضرت محمد وبه حکم وظیفه اسلامی به حکم ووجدان به حکم برادری اسلامی ودینی مکلفیت داریم درهرگوشه ای ازاین دنیا ازهرمسلمانی  درهرگوشه ای ازاین دنیا که مظلوم واقع می شود به اندازه توان خود ازوی حمایت بکنیم

وی می گوید درکجای عالم مظلوم تر ازمردم فلسطین درزمان امروز سراغ دارید بیش ازهفتاد سال است که مردم بی دفاع فلسیطین دردریا خون شناور اند ودرکینه اسراییلی ها وغاصبان سرزمین فلسطین می سوزندبمباران می شوند قتل عام می شوند.

وازامکانات اولیه زنده گی هم جلوگیری می کنند وحتی آب آشامیدنی هم ازدوسال به این سو به روی مردم غزه جلو گیری نمودند.

وی می گوید هرکسی درسرزمین خود حق زنده گی دارد براساس منشور سازمان ملل  وبراساس منشور حقوق بشر این منشور ها دردنیای امروزی طرفدار وخریدار دارد وبه اصطلاح کشور های طرفدار دموکراسی غرب هم مدعی هستند که ما طرفدار حقوق بشر هستیم وحد اقل ها برای زنده گی بشر مهیا باشد

بنابراین فلسطینی ها حق دارند مانند سایر انسان های دنیا ازخود درروز این کره زمین ازخود وطن داشته باشند آرامش وزنده گی داشته باشند چی معنا دارد که  همه انسان ها درروز کره زمین آرامش داشته باشند الی مردم فلسطین به خاطر این که امین اسراییل تامین بشود واسراییل به نماینده گی ازقدرت های جهانی وبه عنوان ژاندارم منطقه منافع چند قدرت معین را تامین می کند به بهایی نابودی ملت مسلمان فلسطین  وبه بهایی توهین های مکرر به قبله اول مسلمین جهان  این موضوعی است که برای تمام مسلمانان جهان قابل قبول نمی باشد

او می گوید بانی روز قدس حضرت امام خمینی بود  درزمان معاصر التبه قبل ازایشان شخصیت های بزرگ عالم اسلام دررابطه به قدس صحبت ها کردند وازآرمان های قدس حمایت کردند.

جهانی شدن مسئله فلسطین وروز معینی را برای حمایت ازمردم فلسطین مشخص کردن این ازابتکارات حضرت امام بودکه خداوند این توفیق را برای ایشان داد .

حالا اگر کسی کار خیری را بنیاد گذاری کرده باشد بعنوان یک مسلمان به عنوان یک حرکت دینی مگر دلیل می شود که دیگر مسلمانان  نباید ازاین قضیه حمایت بکنند به خاطری این که ای شخص مربوط به سرزمین معین وجغرافیای سیاسی خاصی بوده  اگر ما مسلمانان می خواهیم به وظیفه دینی خود عمل بکنیم باید ما ابتکار عمل را امروز به دست بگیریم علمای افغانستان علمای پاکستان وعلمای عراق حضرت امام حق خود را ادا کرد ومسولیت خود را ایفا نمود وحالا نوبت ما وشما ست پس اگر ما وشما برای قدس محفلی را برگزار می کنیم اگر شورای اخوت اسلامی افغانستان اگر علمای شیعه وسنی افغانستان درکنار هم برادرانه می نشینند وبراساس   مسولیت دینی احساس برادری که بین مسلمانان افغانستان وفلسطین وجود دارد

وما هم به خاطر گذشته ای دردناکی که درایم  ووضعیتی که امروز درایم مشکلات قدس ومردم آن سرزمین را به خوبی درک می کنیم اگر حمایت ازفلسطینی ها کردیم کاری بسیار بجای است به مسولیت دینی خود عمل کردیم نباید کسی فکر بکند که این حرکت با انگیزه های سیاسی یا ازجانب جریان مشخصی یا کشور مشخصی حمایت و تایید می شود بلکه این حرکت خود جوش است ازداخل افغانستان براساس مسولیت های دینی وباور های اعتقادی که ما داریم انجام شده است .

ودرسرتاسر افغانستان این حرکت وجود دارد  وامید واریم که درنهایت به بیداری  وآگاهی همه مسلمانان  وحمایت همه جانبه ازآرمان های فلسطین ودرنهایت به آزادی فلسطین  وتشکیل حکومت مستقل فلسطینی بیانجامد.

مولوی خدایداد صالح خطیب مسجد جامعه ولایت هرات  درمورد وحدت واخوت وبرادری وهمدلی سخن به میان آورد ه گفت : یک هزارو چهارصد سال پیش قران کریم ما را برادر دانسته است این طور نیست که امروزه درهمچون محافل مارا برادر بسازد.

موفقیت ها وکامیابی ملت های مسلمان فقط وفقط درگرو وحدت بین مسلمانان تمام جهان است زمانی که مسلمانان با هم دیگر وحدت نکنند هیچ گاه به هدف وآرامانی که دارند نمی رسنند ودشمنان اسلام درطول تاریخ نهایت کوشش شان این است که مسلمانان با هم دیگر اتحاد نداشته باشند خصوصا دراین قرن اخیر کفار نبکار ودشنان اسلام یه این نتیجه رسیدند که موفقیت آنها با توب وتانک وپول نیست.

مسلمنان را ستسمار کرده نمی توانند  وفقط با اختلاف انداختن بین مسلمانان جهان می توانند کاری بکنند که دراین امر تا اندازه موفق شده اند

وی به وحدت وهمدلی وبرادری بین مردم شیعه وسنی ولایت هرات اشاره کرده تاکید کرد بعضی ازتفاوت ها جای اختلاف را  نمی گیرد ما بعضی تفاوت های داریم ولی دشمنان اسلام بدانند که تفاوت جای اختلاف را نمی گیرد وی به بعضی ازکتبی که برعلیه شیعه وبرعکس درداخل کشور به نشر رسیده است تاکید کرد که هیچ گاه این گونه شیطنت ها نمی تواند بین برادران شیعه وسنی ما درهرات اختلاف ایجاد نماید وعلمای شعیه وسنی ما هم با هوشیاری تمام این دسایس را یکی پس ازدیگری ازمیان برداشته وبروحدت وبرادری شان افزوده خواهد شد.

هیچ یک ازمذاهب درتمام جهان ازاین گونه تضاد ها واختلاف ها نعفی نبرده اند تنها باعث تباهی وقتل های اشخاص بی گناه دیگر هیچ مفهوم ومعنای این اختلافات ندارد

اقای شیخ موسی رضایی موسس دانشگاه خواجه عبدالله انصاری گفت که چرا  قضیه فلسطین امروزه بعنوان یک معضلی بزرگ برای جهان اسلام مبدل گردید است چرا ؟مشکل درکجا است وچرا سال های سال ازمظلومیت وآواره گی ملیون های اسنان می گذرد وآنها را ازخانه های شان آواره کردند سرزمین آنها را درپی سیاسیت های یک کشور ی بنام اسراییل یکی پس ازدیگری اشغال می کنند ووشهرک می سازند.

 وگاها زنان بی دفاع درتاریکی شب مورد بمبادران هوایی قرار می دهند وازطرف دیگر هرچند که ما هرچند کشور های به نام  اسلامی داریم هرچند که ما سازمانی بنام سازمان کشور های اسلامی داریم ولی متاسفانه دیده می شوداین ها درقبال مظلومیت فلسطین چی کردند وچرا وضعیت فلسیطین بعنوان یک پیکر مجروح درمیان امت اسلامی باقی مانده است واتیام پیدا نمی کند وبهتر نمی شود.

قضیه فلسطین حل نمی شود هرچند که یک سری مشکلت داخلی دارند ولی عمده ریشه این مشکلات وادامه این  بحران هولناک یکی برمی گردد به سازش های سران برخی ازکشور های اسلامی که این سازش ها هم پیروزی کشور فلسطین را به تاخیر انداخت وهم باعث تسلت  کشور ی غاصب اسراییل برسرمقدس ترین سرزمین متعلق به جهان اسلام شد وازطرف دیگر دخالت قدرت های بزرگ کسانی که داد ازادهای حقوق بشر می زنند وداد ازآزادی بیان می زنند ویا به اصطلاح دموکراسی می زنننداگرما عمکرد این ها را درطول تاریخ مرور بکنیم مشخص می شود همین قدرت های بزرگ  نقش اساسی درادامه حیات این رژیم جهلی اسرائیل دارند

بلاخره ما دراین شب آمده ایم تا با تجلیل از روز قدس این جا جمع شده ایم واین روز تبدیل شده به نمادی ازمقاومت وحمایت ازمردم فلسطین

وی می گوید که به تاسی ازفرمان امام خمینی رح ما هم دراین شب جمع شده ایم وبا حمایت ازمقاومت مردم فلسطین درمقابل رژیم غاصب صهوینیستی به برادران فلسطینی خود بگوییم که زمان قربت شما به پایان رسیده است وشما که با سنگ به مقابل تانک ها رفتید انشالله پیروزی تان انقریب است وماهم باآرمان های تان اعلان حمایت می کنیم.

قاری غلام محمد مصئون عضو شورای اخوت  اسلامی افغاانستان نیز گفت : امروزه جهان اسلام به چالش های فراوانی روبرو گردید هاست  واختلاف میان مسلمانان کمال بی همتی وناجوانمردی خود را دراین عرصه تبارز می دهند

وی به قضیه قدس یادآور شده گفت درطول تاریخ سرزمین قدس  هم توسط بزرگان دین فتح گردید همه باهم دست دردست هم داده با وحدت وبرادری زنده گی می کردند

اوبه برخی از شبکه های اختلاف پیشه اشاره کرده گفت که این گونه شبکه ها نمی تواند اخوت و برادری میان برادران شیعه وسنی را دامن بزند بلکه باعث تباهی ونابودی خود خواهد شد وی گفت همانطوری که دردوران جهاد با هم سینه ای امبریالیزم را به خاک مالیدیم این بار هم با وحدت واخوت نگذاریم که مناقفین صهیویزم جهانی میان ما تفرقه ایجاد کنند وباعث  تباهی مان گردد

وهمه ما درکنار هم باشیم ونگذاریم که ضهیونیزم دست های پلید خود را دربین کشور ما هم دراز کند ودوباره ملت ما به پلاس ماتم بنشیند.

وی به پایگاه های نظامی درداخل کشور اشاره کرده گفت که تعدادی ازخود فروخته گان به خاطر پول می خواهند پایگاه های نظامی این کشور ها را درداخل کشور به خاطر منافع شخصی دایمی بسازند آن وقت است که مصیبت ها وغم های ملت ما بیتشر می شود

وما باید متوجه باشیم که هنوز که پایگاه های نظامی درداخل کشور ما خروج این پایگاه ها هنوز جدول بندی نشده است  این قدر جنایات می کنند واختلافات راه انداختند

باید ما درکنار هم متحد بوده هردست اختلافی که ازهر آستینی که بیرون می آید آن را بشناسیم وبدانیم

ودشمنان کشور واسلام را ازکشور خود بیرون برانیم ویک حکومت اسلامی ویک نظام برخواسته از آرمان شهدا بوجود بیاوریم  به امید همچون روزی

درپایان این مراسم قطع نامه ای نه ماده ای درحمایت ازمردم مظلوم فلسطین توسط  احمدی مسول بنیاد شهید احمد شاه مسعود  قراعت شد که حاضرین دراین همایش  با تکبیر الله واکبر موادات ااین قطع نامه را تایید وتصویب نمودند وحمایت خود را ازحقوق حقه مردم فلسطین اعلان داشتند.

همایش قدس اخوت اسلامی درهرات با قراعت دعائیه توسط میر عبدالخالق به پایان رسید.

https://www.facebook.com/heratpaperfb