داکتر داود صبا والی هرات میگوید برای ۱۲۲ تن از مخالفین مسلح که اخیرا به پروسه صلح پیوستند از سوی دولت بسته های کمک های نقدی توزیع شد. او می گوید این کمک برای سه ماه می شود و بعد از آن برای مناطق این افراد پروژه های زیربنایی آغاز و زمینه کار برای آنها مهیا خواهد شد. مقام ها در هرات می گویند برای تمام افرادی که در چوکات مخالفین مسلح دولت فعالیت دارند و قصد پیوستن به پروسه اشتی ملی را داشته باشند کمک نقدی صورت خواهد گرفت و همچنان زمینه کار نیز مهیا خواهد شد.

[nggallery id=201]

https://www.facebook.com/heratpaperfb