رمضان خوانی از جمله عنعنات و رسم رواج های  مردم هرات می باشد که از گذشته های دور در میان جوانان و نوجوانان این ولایت به یادگار مانده است.

در هرات رسم است که پس از سپری شدن  دهم ماه مبارک رمضان در شب پعد از نماز و افطار  تعداد از نوجوانان و جوانان به دسته های ۶ الی ۸ نفری دوره هم جمع میشوند   و یکی را که صدای خوشتر و دلنشین تری داشت باشد  سردستۀ خویش تعیین می نمایند.

وبعد به در خانه‌های همسایگان خود و به ویژه سرشناسان و توانگران میروند

 آنها پس از کوبیدن در سرایی، آهنگی را به آواز بلند میخواندند که “رمضانی” نام دارد.

 سر دسته، این شعر را با لحنی ویژه سر میدهد و دیگران با یکصدا همواره پس از هر بند، تنها  بیت اول را تکرار میکنند.

پس از اجرای آهنگ رمضانی  صاحب خانه مقدار پولی یا میوه خشک می آورند و گاهی برای فرار دادنشان ظرف آبی از بالای دیوار به سرو روی آنان میریزند.

محمد و فرشاد دو تن از سر گروه های   یکی از دسته های ۸ نفری رمضانی که در شب  ۱۹ ماه مبارک رمضان به رمضان خوانی بیرون شدند میگویند بعداز ۱۵ ماه مبارک رمضان با جمع از دوستان شان به استقبال این فرهنگ میروند.

ولی شاه بهره رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات می گوید رمضانی  از سالیان قبل در هرات رواج داشته و  آهنگ رمضانی نیز ضمن اینکه ریشه بر عقاید مردم دارد برخواسته از احساسات شاعری است  که خردمندانه گفته است.

آقای بهره افزود رمضانی در ابتداد به شکل عنعنه و رسم رواج  بوده اما حالا شکل یک فرهنگ را در بین مردم گرفته است

عبدالقیوم باشنده شهر هرات که ۷۰ سال عمر دارد میگوید رمضان خوانی از سالیان قبلش در میان مردم هرات رواج داشته است.

با مدرن شدن سیستم زندگی در کشور و رو آوردن جوانان به مد و فیشن، اکنون کمتر جوانان به رمضانی خوانی علاقمندی نشان می دهند.

فرهنگ هر جامعه هویت آن جامعه را تشکیل میدهد، اما به گفته ی کارشناسان اگر افراد هر جامعه برای زنده نگهداشتن هویت شان تلاش نکنند، در حقیقت آن جامعه مرده پنداشته می شود.

اکنون با هجوم فرهنگی از کشور های دیگر، جوانان کمتر به فرهنگ اصیل شان می پردازند، و کم کم بعضی از رسم و رواج های سنتی در جامعه رو به نابودی نهاده است.

گزارش  از شکیب شمس

https://www.facebook.com/heratpaperfb