برای کاهش میزان خشونت علیه زنان در ولایت هرات نهاد های جامعه مدنی، ادارات دولتی و کمیسیون مستقل حقوق بشر در این ولایت کمیته مشترکی را ایجاد کردند.

 مسوولان نهاد های مدافع از حقوق زنان می گویند میزان خشونت علیه زنان روز به روز در حال افزایش و از مردم خواستند تا در کاهش آن اقدام کنند.

خشونت علیه زنان به عنوان یک معظله جدی در ولایات غربی افغانستان همواره باعث بروز مشکلات در میان خانواده ها و جامعه می گردد.

  خود سوزی، فرار دختران از منزل، ازدواج های قبل از وقت و زیر سن، لت کوب و توهین از مواردی است که هر روز در این حوزه اتفاق می افتد.

عزیزه خیر اندیش رئیس موسسه جامعه مدنی و حقوق بشر در هرات می گوید به همکاری والی این ولایت  چندین ارگان دولتی و خصوصی برای مبارزه با خشونت علیه نان و رسیدگی به دوسیه های خشونت بار یک کمیته مشترکی را ایجاد کردند.

 وی گفت: بر اساس گزارش ها در این اواخر میزان خشونت علیه زنان افزایش یافته و شورای علما، از طریق مساجد و مکاتب نقش عمده ای را در آگاهی دهی و کاهش عملکرد های خشونت بار دارند.

 وی از مردم نیز خواست تا در این پروسه با ارگان های دولتی و خصوصی برای کاهش میزان خشونت همکاری کنند.

به گفته وی : شورای علما و ریاست حج و اوقاف نقش اساسی در تبلیغ و آگاهی دهی از حقوق زنان دارند.

بنا به اظهارات وی در این کمیته نماینده گان شورای ولایتی، شورای علما، حج و اوقاف، عدلیه ، نماینده نهاد های جامعه مدنی، حارنوالی، محکمه و چند نهاد دیگر نیز اشتراک دارند.

 در همین در جریان پنج ماه گذشته بیش از ۱۴۰ مورد خشونت علیه زنان در ریاست امور زنان به ثبت رسیده که باعث نگرانی مسوولان نهاد های مدافع از حقوق زنان شده است.

مسوولان در هرات می گویند: در این اواخر ازدواج های قبل از وقت و زیر سن و همچنان فرار دختران از منزل در غرب کشور افزایش یافته است.

کارشناسان اجتماعی فقر اقتصادی، بی سوادی ، اعتیاد به مواد مخدر و بیکاری را از عوامل بروز خشونت علیه زنان و اطفال در این حوزه عنوان می کنند. عزیزی

https://www.facebook.com/heratpaperfb