بیجاه شده گان و نیازمندان در ولایت فراه از کمک های زمستانی  بنیاد بیات بهره مند شدند.

مقامات محلی در این ولایت کمک های صورت گرفته از سوی بنیاد بیات را از جمله نیازمندی های زمستانی افراد مستحق عنوان می کنند.

مسوولین بنیاد بیات می گویند : به سلسله کمک های زمستانی  بنیاد بیات برای افراد نیازمند در ولایات افغانستان این بار کمک های ین بنیاد به دستور مقامات رهبری آن به افراد نیازمند در شهر فراه ارسال و توزیع گردید.

مقامات محلی فراه  کمک های صورت گرفته از سوی بنیاد بیات را در شرایط کنونی برای افراد نیازمند از جمله ضروریات آنها عنوان می کنند.

 داکتر عزیز احمد نوبهاری نماینده بنیاد بیات در ولایت فراه می گوید  کمک های ارسال شده از سوی این بنیاد  برای  بیجاه شده گان داخلی ناشی از جنگ و  خشک سالی توزیع گردید.

بنا به اظهارات وی کمک های صورت گرفته شامل  کمپل ، مواد غذایی و البسته زمستانی می باشد.

مقامات محلی در ولایت فراه می گویند : هر ساله از سوی بنیاد بیات برای افراد نیازمند در آن ولایت کمک های عاجل صورت می گیرد.

 رئیس امور مهاجرین فراه از دیگر نهاد های خصوصی خواست تا در جهت کمک به نیازمندان، همانند بنیاد بیات تلاش نمایند.

 افراد نیازمند در ولایت فراه می گویند : طی چند سال گذشته تنها بنیاد بیات برای آنها در جریان فصل زمستان کمک های عاجل را ارسال و توزیع کرده است.

این افراد از موسسات داخلی و خارجی خواستند تا همانند بنیاد بیات برای آنها کمک انجام دهند. یونس فراه

https://www.facebook.com/heratpaperfb