وزارت دفاع بریتانیا میگویدکه نیروهاى آنها در افغانستان، دو طالب بریتانوى را بازداشت نموده اند.

در یک خبرنامۀ منتشره بتاریخ ٣٠سرطان از جانب وزارت دفاع بریتانیا در لندن،گفته شده است که این دو طالب بریتانوى، روز گذشته در ولایت غربى هرات طى یک عملیات مشترک  با نیروهاى امنیت ملى افغانستان، گرفتار شده اند.

وزارت خارجۀ بریتانیا نیز حادثۀ مذکور را تایید نموده است؛ سخنگوى وزارت خارجۀ بریتانیا به رسانه ها گفته است: ((ما تایید مى کنیم که دو تبعۀ بریتانوى در افغانستان گرفتار شده اند.))

از جانب دیگر، رسانه هاى بریتانوى گفته اند که این دو تن، با طالبان مسلح یکجا شده بودند و علیه نیروهاى افغان و خارجى مى جنگیدند.

روزنامۀ بریتانوى به نام تایمز نوشته است که این اتباع بریتانوى، در لباس افغان ها و در یک هوتل عصرى بودوباش داشتند.

منبع افزوده است که آنها میخواستند براى حمله بر نیروهاى بریتانوى، برنامه ریزى کنند.

روزنامه نوشته است که این افراد، حالا در ولایت هلمند و در یک مرکز نیروهاى بریتانوى، تحت مراقبت قرار دارند.

بریتانیا در افغانستان، حدود ٩۵٠٠تن سرباز دارد، که در ولایت جنوبى هلمند مقیم اند و تا حال ٣٧۵سرباز شان کشته شده است.پژواک

https://www.facebook.com/heratpaperfb