اقارب یک کودک ۱۳ ساله که حدود یک ماه قبل از سوی افراد مسلح ناشناس از ناحیه هفتم شهر هرات اختطاف شده بود ، می گویند با پرداخت یکصد هزار دالر امریکایی کودکشان از نزد آدم ربایان رها شده است.

یک از اقارب نزدیک این کودک با انتقاد شدید از مقامات امنیتی هرات می گوید: در جریان یک ماه گذشته نیروهای دولتی هیچ تلاشی در جهت رهایی کودک آنها نکرده اند.

بنا به اظهارات وی : احتمال آن می رود که در اختطاف زین الدین پسر حاجی جلیل صراف که آزاد شده خود نیروهای دولتی دست داشته باشند.

در عین حال نورخان نیکزاد سخنگوی قوماندانی امنیه هرات می گوید : تاکنون گزارشی از رهایی طفل به آنها نرسیده است.

وی افزود: برخی خانواده های که از آنها کسی اختطاف می شوند بدون در جریان گذاشتن نیروهای دولتی با پرداخت پول فرد مورد نظر را از چنگ آدم ربایان رها می کنند.

بنا به اظهارات وی تا زمانیکه مردم با دولت همکاری نکنند دولت به تنهایی قادر نخواهد بود با آدم ربایان مقابله کند.

طی یک ماه گذشته بیش از پانزده تن در هرات از سوی افراد مسلح ناشناس اختطاف که بعد چند روز یک تعداد آنها دوباره رها شدند.

یک مقام امنیتی می گویند هم اکنون پنج تن در هرات در چنگ آدم ربایان قرار دارند. شگوفه هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb