از جملۀ ٣٣ قضیۀ خشونت در ولایت بادغیس، ١۶ قضیه را خودسوزى زنان تشکیل میدهد.

مسوولین ریاست امور زنان بادغیس میگویند که  این قضایاء   ناشى از عدم آگاهى   خانواده ها ، بى سوادى، فقر و روش هاى سنتى بوده و در جریان امسال صورت گرفته اند.

حلیمه راهپیما رئیس امور زنان بادغیس گوید :  قضایاى خود سوزى ، تلفات در بر نداشته ،اما شدت خود سوزى در وجود برخى زنان  بیشتر بوده است.

وى افزود: سال گذشته نیز  ٣٣ قضیۀ خشونت  در ریاست امورزنان ثبت شده ، اما ١۵ قضیه را خودسوزى تشکیل میداد.

خانم  راهپیما این قضایاء را شامل خشونت هاى خانواده گى ، لت  و کوب، بدرفتارى، فرار از منزل  و  مشکلات بین خشو و عروس عنوان می کند.

عاقله ١٨ ساله باشنده قریۀ پهلوانهاى ولسوالى آب کمرى که دست به خودسوزى زده  و از شفاخانۀ ملکى قلعۀ نو  مرخص شده ، علت خودسوزى  را خشونت و بدرفتارى شوهر و فامیل شوهرش عنوان میکند.

عاقله که دو طفل دارد و از ازدواجش سه سال میگذرد،  میگوید :(( به ازدواج رضایت نداشتم، پدرم مرا در بدل چهار لک افغانى طویانه به مرد چهل ساله داد؛ اما شوهرم بى موجب مرا لت و کوب میکرد و خشویم مرا دشنام میداد و ناسزا میگفت.))

وى افزود که بالاخره مجبور شد که دست به خودسوزى زده و به زنده گى خود خاتمه بدهد؛ اما زنده گى اش خاتمه نیافت.

رئیس امور زنان میگوید که مشکل عاقله و شوهرش را از طریق  کمیسیون حل منازعات ریاست زنان حل نموده و آنها زنده گى مشترک را ادامه  میدهند.

وى  گفت که امسال  ٨ قضیه خانواده گى را از طریق همین کمیسیون حل نموده اند.

یکى از این موارد، مشکل خشو و عروس بود.

نور محمد باشندۀ  تگاب اسماعیل (مرکز بادغیس) میگوید که او با خانمش مشکل نداشت؛ اما مشکل بین خانم و مادرش بود. خانمش عارض شده بود که  خشوى وى  (مادر نور محمد) بدرفتارى میکند .

 وى افزود که این مشکل از طریق کمیسیون  حل منازعات رفع شده است.

 اما ارقام خود سوزى در ریاست صحت عامۀ بادغیس با ارقام ریاست زنان فرق میکند.

عبدالغنى مسوول بخش ثبت حوادث ریاست صحت عامۀ  بادغیس میگوید که

امسال ١٠  قضیه را  ثبت نموده اند . یک طفل به اثر  سوختگى فوت کرده و ٩ زن دست به  خودسوزى زده؛ اما تداوى شده اند.

نامبرده علاوه کرد که سال گذشته ١٢ مورد سوختگى نزد آنها  ثبت شده و  همه مربوط زنان و ناشى او خشونت هاى خانواده گى بود.

به گفتۀ وى، امکان دارد موارد خود سوزى بیشتر باشد، اما از اینکه  راه ها دور است و فشار خانواده گى  هم رول دارد، کسانى که دست به خود سوزى زده ، به مراکز صحى مراجعه نکرده اند.

ریحانه مدیر حقوق زنان ریاست امور زنان بادغیس میگوید  که تا حال  ١۵ کورس سواد آموزى را در ولسوالى هاى آب کمرى و قادس دایر نموده اند و در کنار آموختن سواد در رابطه به حقوق زن و شوهر نیز به شاملین کورس آموزش داده شده است.

همچنان رئیس امور زنان بادغیس میگوید که پنج ورکشاپ را بخاطر آگاهى زنان، از حقوق شان نیز دایر نموده که شامل کارمندان ریاست زنان  و معلمین مکاتب میباشند.

وى خاطر نشان ساخت که  خشونت علیه زنان را تقبیح مى نمایند و از طریق ورکشاپها میکوشند که اذهان خانواده ها روشن شود و زنان  از هر گونه خشونت و بد رفتارى در امان باشند.

در چند سال اخیر،  خود سوزى ها نسبت به سایر ولایات ، بیشتر در هرات صورت گرفته است.

داکتر محمد عارف جلالى معاون شفاخانه  ویژۀ سوختگى در ولایت هرات در ماه سنبله گفته بود که  در طول سال جارى ، ۴٧ واقعۀ خودسوزى در شفاخانه ثبت شده و ۴٢ واقعه منجر به فوت کسانى که خود را سوختانده اند، گردیده است. 

به گفتۀ وى ۴٣ تن را زنان و دختران و ۴ تن را مردان تشکیل میدادند.

داکتر جلالى میگوید که اکثر کسانى که دست به خودسوزى زده، از ١٢ تا ٣۵ سال عمر داشته و مربوط ولایت هرات، غور، فراه، بادغیس و حتى هلمند بوده ؛ اما موارد خودسوزى هرات به تناسب سایر ولایات، بیشتر بوده است.

برخى کارشناسان در هرات، یک علت ترویج خودسوزى ها را  برگشت مهاجرین از ایران به هراتدانسته میگویند که . از اینکه این پدیده در ایران از گذشته رواج داشته، بود و باش مهاجرین در آنکشور آنها را متاثر ساخته و زمانى که به کشور بر میگردند، همان تاثر و شرایط زیست،  آنها را وا میدارد که دست به خودسوزى بزنند.

مسوولین کمیسیون  حقوق بشر افغانستان، ضمن اظهار نگرانى از خشونت علیه زنان  میگویند که طى سال جارى  بیش از دوهزار  واقعه خشونت به  شمول خودسوزى ها و تجاوزهاى جنسى ،در سطح کشور  ثبت  کمیسیون شده است . پژواک

https://www.facebook.com/heratpaperfb