سه راکت نوع میزایل که از ساحات ولسوالی انجیل هرات  شلیک شده بود به اطراف لیلیه اناثیه دانشګاه این ولایت برخورد کرد.

مقامات امنیتی با تائید این خبر می گویند : در این رویداد به کسی آسیبی نرسیده و تلفات مالی نیز در پی نداشته است.

نورخان نیکزاد سخنگوی قوماندانی امنیه هرات می گوید : طی سال جاری این برای چهارمین بار است که از سوی ناراضیان دولت ساختمان لیلیه اناثیه دانشگاه هرات هدف شلیک راکت نوع میزایل قرار می گیرد.

وی افزود: پس از این حادثه نیروهای امنیتی عملیات پاک سازی را در قریه هندوان که گمان شلیک راکت ها می رفت آغاز کرده اند.

بنا به اظهارات وی هم اکنون نیز عملیات تجسسی ادامه دارد و عصر روز پنج شنبه نتیجه آن اعلام خواهد شد.

در عین حال غلام یحی سیوشانی یکتن از ناراضیان مسلح دولت در هرات می گویند : افراد تحت امرش پنج فیر راکت را بالای ساختمان ولسوالی انجیل شلیک کرده اند که قسمت های از ساختمان ولسوالی مذکور تخریب گردیده است.

وی می گوید: آنها همچنان به حملات خود بالای تاسیسات نیروهای داخلی و خارجی در ولایت هرات ادامه خواهند داد.

پیش از این باشنده گان ولسوالی انجیل و گذره ولایت هرات از برخورد راکت های که از سوی مخالفین شلیک می شود به اطراف خانه های مسکونیشان اظهار کرده و خواهان توجه مقامات محلی و دولت مرکزی به قضایا شدند.

  طی سال جاری بیش از بیست حمله راکتی از سوی مخالفین مسلح دولت بالای تاسیسات میدان هوایی،اکادمی پولیس، تاسیسات دفتر سازمان ملل متحد در هرات، ولسوالی انجیل ، ولسوالی گذره و لیلیه اناثیه دانشگاه هرات صورت گرفته است.

کارشناسان بی توجه ای مقامات امنیتی و نیروهای خارجی به روند شلیک راکت ها را یک سکوت مرموزانه عنوان می کنند. شگوفه هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb