ازآنجاییکه شهرمابه مثابه خانه ما می باشد، لازم می نماید که همه شهروندان درحفظ ونگهداری شهرکوشاباشند تاهمه درمحیطی ایده ال زندگی نمایند.

بناء مرکزحمایت ازخبرنگاران  افغانستان تحت  هفته ی  جاری رابه نام  هفته ی «شهروند، رسانه ومحیط زیست» نامگذاری نموده است.

دراین هفته قراراست که تمام رسانه های محلی ” دیداری، شنیداری ومطبوعات” مردم رابه یک فراخوان به منظورپاک کاری شهرهرات درروزجمعه ۱۰/۴/۱۳۹۰ دعوت نمایند،تا ما اولا شاید یک شهرپاک باشیم وثانیا پاکی ونظافت رابه عنوان یک فرهنگ نهادینه بسازیم.

مرکزحمایت ازخبرنگاران افغانستان تحت ریاست خلیل امیری ازتمام رسانه های محلی وخبرنگاران فعال تقاضا می نماید تا درنشروپخش پیام های صوتی وتصویری که به خاطرانگیزه دادن مردم درپاک کاری شهرکه درروزجمعه ازساعت ۸ الی ۱۱ صبح صورت می گیردسهم فعال داشته باشند.

سهم گیری فعال تمام خبرنگاران هرات درپاک کاری شهردرروزحشرهمگانی لازم وضروری است.

شما رسانه های محلی می توانید به خاطرروشن ساختن اذهان عامه و دعوت به این فراخوان ،برنامه های زنده ومیزگردهایی رادایرنمائید.

محمدسلیم تره کی شاروال هرات وعبدالقیوم افغان رئیس حفظ محیط زیست به مرکزحمایت ازخبرنگاران تعهد سپرده اند که دراین گونه برنامه ها که از سوی رسانه های محلی تدارک دیده می شود شخصا حضورپیداکنند.

هفته ی شهروند، رسانه ومحیط زیست ابتکاری است ازسوی شما خبرنگاران ورسانه های محلی هرات، درپوشش هرچه بیشتراین هفته به خاطربسیج ساختن مردم فعالیت شما درعرصه رسانه ای نیازمبرم است.

ریاست های شاروالی وحفظ محیط زیست تعهد سپردند که تمام امکانات” تمام عراده جاتی  که ریاست شاروالی درقسمت تنظیف ازآنها استفاده می کند” بخصوص کارمندانی که درقسمت تنظیف فعالیت می کننددرروزجمعه آماده به همکاری باخبرنگاران هستند.

رهبری شهروندان وتمام افرادی که ازادارات دولتی دراین فراه خوان اشتراک می کنندبدوش شما خبرنگاران است.

درنشست یوم پنج شنبه دررادیوی محلی زندگی هئیت رئیسه مرکزبه سه کمیسیون تقسیم شدکه این کمیسیون ها به زودی به خاطرهرچه پررنگ ساختن این هفته یک سلسله معلومات راباشما شریک می سازند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb