داکتر غلام سعید راشد رئیس صحت عامه هرات می گوید:از جمله این ۴۰ قابله ، ۲۵ تن شان تعهد سپردند که در ولسوالی ها و مناطق دور دست ولایت هرات ایفای وظیفه کنند.

وی گفت: حضور این ۲۵ قابله در سطح ولسوالی ها هرات میتواند مشکلات زیادی از مادران  را مرفوع بسازد.

وی افزود:این هفتمین دوره فراغت قابلگی می باشد که بعداز سپری نمودن دوسال آموزش از انستیوت علوم صحی هرات سند فراغت بدست آوردند.

رئیس صحت عامه هرات می گوید بر اساس آمار موجود سالانه بیش از پنجصد مادر و طفل در اثنای ولادت در این ولایت جان می بازند.

وی همچنان گفت میزان دسترسی زنان به خدمات صحی نسبت به دیگر ولایات در هرات بالا می باشد.

او می گوید: چهل تن دیگر از خانم های که در ولسوالی های پانزده گانه هرات زنده گی میکنند برای آموزش نرسنگی انتخاب و قرار است در برنامه های دوساله آموزش ببینند.

پروگرام قابلگی از هفت سال به این طرف در ولایت هرات به سیستم بین المللی ادامه دارد که تا کنون بیش از  ۲۵۰ قابله از این پراگرام سند فراغت بدست آوردند. شکیب شمس

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb