درنشست مشترک والی هرات, هئیت رهبری نظامی, رئیس واعضای شورای ولایتی بامتنفذین وبزرگان ولسوالی های کشک کهنه , کشک رباط سنگی وولسوالی گلران ظهر روز سه شنبه در ساختمان ولایت هرات برگزار گردید.

درآغاز این نشست داکتر احمد یوسف نورستانی والی هرات باردگر براستفاده ازنظریات ومشوره های مردمی بخاطر حل مسایل ملی ومهم مطابق وعده ایکه درآغازین روزهای آغاز بکار خود بمردم داده بود تاکید کرد.

وی افزود: من دراولین روزهای آغاز بکار خود دراین ولایت به مردم وعده دادم تادرمسایل سرنوشت ساز مشوره های آنانرا باخود داشته باشم تابااستفاده ازاین نظریات بخاطر ایجاد محیطی امن وبهتر ساختن وضعیت امنیتی استفاده صورت گیرد .

وی علاوه کرد : درروزهای گذشته بااستفاده ازنظریات بزرگان ولسوالی های پشتون زرغون , اوبه, گذره , انجیل کمیسیون های مردمی رابخاطر جلوگیری ازفعالیت ناراضیان مسلح دولت  این جلسه را ایجاد نمودیم.

داکتر نورستانی نقش مردم رادرتامین امنیت مهم تلقی نموده گفت : اگر همکاری شهروندان نباشد دولت باپرسونل محدود خود قادربه تامین  امنیت کامل نیست ازاینروبزرگان ومتنفذین مسولیت دارند تادرمحیط محل زندگی خود جلوی فعالیت اخلال گران وکسانیکه مبادرت به آزار واذیت مردم رامینمایند بگیرند.

والی هرات بااستقبال ازحل مصالمت آمیز مشکلات افزود: من بارها تاکید نموده ام که هرکس بنابه هرعاملی مجبورشده است تابامخالفین همکاری کند میتواند آزادانه بیاید وبه عنوان شهروند مفید درجامعه زندگی کند درغیر آن دولت مجبور است اقدام نظامی نماید بخاطر جلوگیری ازخسارات جانی عملیات هاخواهش من ازبزرگان این است تابا اخلال گران همکاری نکنند.

دراین نشست بزرگان ومتنفذین ولسوالی کشک کهنه ورباط سنگی علت اصلی ناامنی دراین ولسوالی هارا نفوذمخالفین  مسلح دولت ازولایت بادغیس عنوان نمودند که ازسوی قوماندان امنیه ولسوال رباط سنگی رد شد

قوماندان امنیه رباط سنگی گفت : درصورتیکه همکاری مردم محل نباشد چطور امکان دارد اخلال گران ازفاصله های دور ولایت بادغیس به این ولسوالی ها اعزام, تمویل ,تجهیز واکمالات شوند؟

بزرگان ومتنفذین ولسوالی گلران نیز ازتامین امنیت کامل دراین ولسوالی خبرداده خواستار افزایش تشکیلات پولیس شدند آقای انوری نماینده مردم ولسوالی گلران درشورای ولایتی , عبدالرحمن رنجورنماینده مردم کشک رباط سنگی , محمد عارف اسحاق زای , مولوی محمدابراهیم , علی خان ازکشک رباط سنگی , حاجی دستگیرهمکاری همه جانبه خود راازطرح مقام ولایت وشورای نظامی اعلام داشتند.

تورنجرال جلندرشاه بهنام قوماندان قول اردوی ظفر متعهدشد که منسوبین آن قوماندانی ازپالیسی مقام ولایت وشورای ولایتی مبتنی براستفاده ازمشوره های  مردم بخاطر مقابله باچالشهای امنیتی حمایت میکنند .

جنرال بهنام فعالیت اخلال گران درولسوالی های ناامن رابدون همکاری مردم ناممکن دانسته افزود: ناامنی باعث کندی روند بازسازی انکشاف وپیشرفت میشود .

داکتر محمد همایون عزیزی رئیس شورای ولایتی تدویر همچون نشست ها رادرنزدیک ساختن رابطه  بین ملت ودولت مهم تلقی نموده گفت : مابه هراندازه که بتوانم ازطریق همچون نشست ها  نظریات  مردم راجمع آوری ودررفع چالش ها اقدام نماییم قادر خواهیم شد تاازناامنی وبدامنی جلوگیری کنیم.

رئیس شورا باتاکید برحفظ احترام بزرگان ومتنفذین تمام اقوام افزود: همانطوریکه همکاری بزرگان راتقاضا مینماییم باید احترام همه بزرگان راحفظ نماییم.

داکتر عزیزی ازمردم خواست تامطابق به ارشادات دین مبین اسلام وعنعات افغانی درمحیط های محل زندگی شان اجازه فعالیت به اخلال گران رانداده ازدولت منتخب ومشروع مردمی شان حمایت وپشتیبانی نمایند . فیضی

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb