مسوولان دانشگاه هرات می گویند دیپارتمنت ژورنالیزم از ۹ سال بدینسو در چوکات دانشکده ادبیات و علوم بشری دانشگاه هرات فعالیت داشت.

میر غلام عثمان بارزحسینی رییس دانشگاه هرات می گوید :باشروع سال ۱۳۹۰ خورشیدی دانشگاه هرات دستآوردهای زیادی را دربخش پیشرفت علم ، وسایل تکنولوژی و تأسیس لابراتوارهای مختلف دربعضی از دانشکده ها داشته است.

او می گوید: امسال یک ملیون دالر برای ادامه کار ساخت مجتمع جدید دانشگاه هرات از سوی وزارت مالیه افغانستان اختصاص داده و قرار است که ۶۰۰ هزار دالر نیز در بخش های تاسیس لابراتوارها دراین دانشگاه سرمایه گذاری شود.

رییس دانشگاه هرات  همچنان  از ارتقای دیپارتمنت وترنری دانشکده زراعت به یک دانشکده مستقل خبر داد و گفت که  روند توسعه کیفی در این دانشگاه نیز در برنامه های این دانشگاه دراین سال قرار دارد.

دانشگاه هرات در سال ۱۳۶۷ تاسیس گردید و اکنون ۱۳ دانشکده و بیش از ۸ هزار دانشجوی دختر و پسر دارد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb