غصب زمین وساخت وسازمغایر با اصالت تاریخی هرات ، ضربه بزرگ به شهرت و موقعیت این ولایت میزند.

مطلب فوق را سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات وفرهنگ،امروز درنخستین نشست علمی دو روزه زیر نام « هرات در گذرگاه تاریخ» که به شرکت جمعی از محققین و فرهنگیان کشور در شهر هرات دایر شده بود؛ اظهار داشت.

وزیر اطلاعات وفرهنگ در حاشیه این نشست به خبرنگاران گفت :تدویر این نشست، یک نقطه آغازی در راه هرات شناسی است تا شرکت کنندگان طی این سیمینار و بعد از آن در این راستا پژوهش های داشته باشند.

وی گفت:« هرات با سه هزار سال تاریخ و با حوادث و رویدادهای فرهنگ سازانه و فرهنگ سوزانه؛دستآوردهای مختلفی درعرصه فلسفه،فرهنگ،هنر وظهور شخصیت های بزرگ در معارف اسلامی داشته است.»

سید مخدوم رهین درادامه از« توجه خاص» یونسکو به هرات، سخن گفت،اما از غصب زمین و ساخت وساز مغایر با اصالت تاریخی هرات به شدت انتقاد کرد و آن را ضربه بزرگ به شهرت و موقعیت هرات خواند.

موصوف گفت:« ساخت عمارات سمنتی دراین شهر رو به توسعه است و حتی غصب زمین در ساحات تاریخی که ملکیت دولت است صورت گرفته؛ ساختمان هایی که با معماری، هنر، فرهنگ و اقلیم هرات کاملا نا آشنا است.»

پیش از این، سیمینارهای مشابهی در مورد کندهار وبلخ نیز راه اندازی شده بود که بنا به گفته وزیر اطلاعات و فرهنگ، از این نشست ها به منظور تنظیم تاریخ مفصل افغانستان استفاده شود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb