شماری از روشن فکران، دانشجویان و فعالان جامعه مدنی در ولایت هرات با تجمع در سالون کنفرانس های مقام ولایت هرات حمایت خود را از احمد ضیا رفعت استاد دانشگاه کابل اعلام داشتند.

این افراد به تعلیق در آوردن وظیفه اقای رفعت را از سوی لوی حارنوالی محکوم کردند.

دکتر محمد حسن فرید استاد دانشکده طب در هرات در این همایش از مقام های دولت مرکزی خواست تا به صورت جدی این موضوع حل کنند.

او می گوید :در شرایط کنونی دانشگاه های افغانستان نیاز به افراد متخصص چون اقای رفعت دارد و نباید این افراد با عقده های شخصی برخی نهاد ها از کار بر کنار یا وظیفه انها به حالت تعلیق در بیاید.

وی عملکرد لوی حارنوالی را  مشکوک عنوان کرد.

در این مراسم داکتر داود صبا والی هرات نیز شرکت داشت و در جمع حاضرین بیان داشت که تنها جهت شنیدن صدای مردم امده است و هیچ نظری در این مورد ندارد.

در اخیر  این مراسم نامه اعتراض آمیز اشتراک کنندگان به اقای داود صبا والی هرات تسلیم داده شد.

محصلین اشتراک کننده در این مراسم هشدار دادند در صورتیکه این موضوع به صورت عاجل حل نشود در روزهای آینده دست به تظاهرات در سطح شهر خواهند زد.

روز گذشته نیز شماری دانشجویان دانشگاه کابل حمایت خود را از آقای رفعت اعلام داشتند و به تعلیق در آوردن وظیفه او را محکوم کردند.شگوفه هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb