توسعه و گسترش جنگل پسته ولایت بادغیس فردا باشروع کار کشت پسته به گونه مستقیم وغیر مستقیم در برخی ازکمیته های ۱۶ گانه مردمی حفا ظت وگسترش از آن جنگل در ولسوالی آبکمری این ولایت آغاز خواهد یافت .

مسوولان دفترهمکاری های توسعه بین المللی دولت اسپانیا ( آ سید ) در ولایت بادغیس امروز درگردهمآئی یک روزه اعضائی رهبری کمیته های ۱۶گانه توسعه ،گسترش و حفاظت ازجنگل پسته ولایت بادغیس با بیان این مطلب می گویند : وسایل ولوازم کاری ( بیل ، فرقون ، کلنگ و…) کمیته های چشمه دوزدک ، زیرتنگی ،مبارکشاه ،سر چشمه آبکمری و کنه قل در حال بارگیری بوده وتا انجام امروز به کمیته متذکره ارسال و فردا آن رسما کشت پسته درآن محل های آغاز میابد .

غلام سخی پیشتاز مسوول بخش تنظیم کمیته ها حفظ ؛احیا وانکشاف جنگل پسته ومشاور فنی ومسلکی آمریت عمومی جنگلات ریاست زراعت ومالداری بادغیس از جانب دفتر آسید می افزاید: پروسه کشت پسته ۱۰ روز به طول خواهد انجامید و برای ۷۵ نفر در روز زمینه اشتغال فراهم خواهدشد.

آقای پیشتاز علت تقسیمبندی این کمیته ها را در سه گروپ ، رهنمائی درست و رساندن وسایل و لوازم به مناطق متخلف خوانده است .

وی همچنان اضافه می کند : دفترآسید در صورت موفقیت کمیته های توسعه ،گسترش وحفاظت جنگل پسته ولایت بادغیس، حمایت خویش را در سال های آینده به مراتب افزایش خواهند داد.

در عین حال مقا م های اداره زراعت ومالداری ولایت بادغیس از اعضا ی وهیت رهبری این کمیته های خواست ، صادقت وشفافیت بیشتری را در جریان کشت نمودن پسته از خویش بنمایش بگذارند تا اینکه سبب جلب همکاری های بیشتردفتر آسید با کشاورزان ، دامداران واداره زراعت ومالداری شود.

گل محمد عارفی سرپرست ان اداره همچنان در این گردهمائی گفت :” این یک فرصت بسیار خوب برای باشندگان بادغیس است که با همکاری مالی و تخنیک دولت اسپانیا جنگل پسته خویش را دوباره احیا وگسترش دهیم “.

مسوولان دفتر آسید می افزایند : این پروژه در پهلوی اینکه جنگل پسته ولایت بادغیس را احیا وبسط میدهد زمینه اشتغال را برای اغلب باشندگان محل نبز فراهم میسازد .

در این گردهمائی تعهدنامه های سه جانبه بین مسوولان دفتر آسید ،اداره زراعت واعضائی رهبری کمیته های مذکوربه امضا رسید.

این در حالیست که پروسه احیا وانکشاف جنگل پسته ولایت بادغیس از چند پیش با پرتوکول مقام های وزرات زراعت و دفتر آسید با همکاری باشندگان محل های مختلف پسته لیق طر ح گردیده ومقبول مسوولان محلی نیز قرار گرفته است .

https://www.facebook.com/heratpaperfb