کنفرانس دو روزه ای تحت نام « اگاهی از قوانین بشر دوسانه بین المللی »  برای محصلین و استادان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه هرات از سوی کمیته بین المللی صلیب سرخ ، ریاست هلال احمر افغانی و دانشگاه هرات در سالون کنفرانس های این پوهنتون راه اندازی شد.

جین جیغوم کاسابیانکا رئیس نمایندگی صلیب سرخ در هرات می گوید در این کنفرانس دو روزه برای دانشجویان و استادان پوهنحی حقوق و علوم سیاسی از قوانین بشر دوستانه بین المللی آگاهی خواهد داد.

او گفت: کمیته صلیب سرخ بین المللی در پهلوی کمک رسانی بشر دوستانه به مردم آسیب دیده در جهان همچنان پروسه آگاهی دهی از قوانین بین المللی را نیز در سطح جهان به دوش دارد.

در عین حال داکتر داود صبا والی هرات می گوید: راه اندازی این کنفرانس می تواند محصلین پوهنحی حقوق و علوم سیاسی را از قوانین بشر دوستانه  بین المللی روز آگاه سازد.

وی افزود: تمام کشور های که کنوانسیون های بین المللی در حمایت از کمک های بشر دوستانه را امضاء کرده اند ملزم به پیروی از قوانین آن در کشور های خود می باشند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb